ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

ตามที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ประกาศรับผู้สมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูไปแล้วนั้น วิทยาลัยครุศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-09.00 หากไม่มารายงานตัวและเข้าสอบสัมภาษณ์ ตามวัน-เวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์

ตรวจสอบรายชื่อ

พิมพ์เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ เลขประจำตัวผู้สมัคร 7 หลักในช่องค้นหา