ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557

ตามที่วิทยาลัยครุศาสตร์ ได้ประกาศรับผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูไปแล้วนั้น บัดนี้ วิทยาลัยฯ ได้ทำการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้สมัครมารายงานตัวและเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. ณ ห้องพักนักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานบัณฑิตศึกษา และห้องประชุม 61602 วิทยาลัยครุศาสตร์ อาคาร 6 ชั้น 16

ตรวจสอบรายชื่อ

พิมพ์เลขที่บัตรประจำตัวประขาชน 13 หลักในช่องค้นหาโดยไม่ต้องกดปุ่ม Enter