ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 TQF

 

ชื่อเต็ม(ไทย):

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ชื่อย่อ(ไทย) :

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ):

Graduate Diploma in Teaching Profession

ชื่อย่อ(อังกฤษ) :

Grad.Dip.(Teaching Profession)

http://chart.apis.google.com/chart?chs=200x200&cht=qr&chld=L|0&chl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FGrad.Dip.DPU คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา:  เป็นไปตามข้อกำหนดของคุรุสภา   ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Mobile  : 095-954-9229
             : 087-926-4591

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประชาสัมพันธ์


Hitwebcounter.com