ศาสตราจารย์ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์
  CCPR : สู่การเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในสังคมไทย อ่าน 9937 ครั้ง
  คุณลักษณะบัณทิต: ปรัชญาอุดมศึกษาไทย 5 กลุ่ม อ่าน 3386 ครั้ง
  เทคนิคการประเมินการสอนและการเรียนรู้ตาม TQF อ่าน 6535 ครั้ง
  โอกาสและความเสี่ยงของการศึกษาเอกชนไทยในบริบทอาเซียน อ่าน 1040 ครั้ง
รองศาสตราจารย์ดร.กล้า ทองขาว
  การวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการศึกษา อ่าน 605 ครั้ง
  แผนกลยุทธ์ทางการศึกษา อ่าน 561 ครั้ง
  แบบจำลองงานวิจัยและพัฒนาทักษะการทำงานด้านการพัฒนาสังคมของผู้นำในองค์การบริหารส่วนตำบล อ่าน 591 ครั้ง
  การกำกับติดตามงาน : เครื่องมือสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อ่าน 572 ครั้ง
  การประกันคุณภาพการศึกษา : กุญแจสำคัญอยู่ที่การประกันคุณภาพภายใน อ่าน 563 ครั้ง
  มหาวิทยาลัยเปิด อ่าน 5045 ครั้ง
  องค์กรกลางบริหารงานบุคคลทางการศึกษา อ่าน 11140 ครั้ง
  การจัดการศึกษาฐานชุมชน อ่าน 18030 ครั้ง
  การเมืองในสถานศึกษา อ่าน 3538 ครั้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
  Learning Pyramid , Principles of Teaching อ่าน 486 ครั้ง
  Bloom's Taxonomy of Education Objectives : Learning in Action อ่าน 488 ครั้ง
  Plagiarism อ่าน 1374 ครั้ง
  คำแนะนำแนวการพิมพ์วิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์ อ่าน 563 ครั้ง
  กฎหมายกับจริยธรรมการวิจัย อ่าน 1424 ครั้ง
  ธนาคารหน่วยกิต ระบบธนาคารหน่วยกิต อ่าน 156 ครั้ง

1 2 3