ศาสตราจารย์ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์
  CCPR : สู่การเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในสังคมไทย อ่าน 12972 ครั้ง
  คุณลักษณะบัณทิต: ปรัชญาอุดมศึกษาไทย 5 กลุ่ม อ่าน 3961 ครั้ง
  เทคนิคการประเมินการสอนและการเรียนรู้ตาม TQF อ่าน 6741 ครั้ง
  โอกาสและความเสี่ยงของการศึกษาเอกชนไทยในบริบทอาเซียน อ่าน 1284 ครั้ง
รองศาสตราจารย์ดร.กล้า ทองขาว
  การวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการศึกษา อ่าน 688 ครั้ง
  แผนกลยุทธ์ทางการศึกษา อ่าน 646 ครั้ง
  แบบจำลองงานวิจัยและพัฒนาทักษะการทำงานด้านการพัฒนาสังคมของผู้นำในองค์การบริหารส่วนตำบล อ่าน 672 ครั้ง
  การกำกับติดตามงาน : เครื่องมือสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อ่าน 645 ครั้ง
  การประกันคุณภาพการศึกษา : กุญแจสำคัญอยู่ที่การประกันคุณภาพภายใน อ่าน 653 ครั้ง
  มหาวิทยาลัยเปิด อ่าน 6105 ครั้ง
  องค์กรกลางบริหารงานบุคคลทางการศึกษา อ่าน 12164 ครั้ง
  การจัดการศึกษาฐานชุมชน อ่าน 20759 ครั้ง
  การเมืองในสถานศึกษา อ่าน 4058 ครั้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
  Learning Pyramid , Principles of Teaching อ่าน 603 ครั้ง
  Bloom's Taxonomy of Education Objectives : Learning in Action อ่าน 576 ครั้ง
  Plagiarism อ่าน 1549 ครั้ง
  คำแนะนำแนวการพิมพ์วิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์ อ่าน 686 ครั้ง
  กฎหมายกับจริยธรรมการวิจัย อ่าน 1998 ครั้ง
  ธนาคารหน่วยกิต ระบบธนาคารหน่วยกิต อ่าน 488 ครั้ง

1 2 3