ศาสตราจารย์ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์
  CCPR : สู่การเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในสังคมไทย อ่าน 13995 ครั้ง
  คุณลักษณะบัณทิต: ปรัชญาอุดมศึกษาไทย 5 กลุ่ม อ่าน 4304 ครั้ง
  เทคนิคการประเมินการสอนและการเรียนรู้ตาม TQF อ่าน 6819 ครั้ง
  โอกาสและความเสี่ยงของการศึกษาเอกชนไทยในบริบทอาเซียน อ่าน 1394 ครั้ง
รองศาสตราจารย์ดร.กล้า ทองขาว
  การวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการศึกษา อ่าน 730 ครั้ง
  แผนกลยุทธ์ทางการศึกษา อ่าน 687 ครั้ง
  แบบจำลองงานวิจัยและพัฒนาทักษะการทำงานด้านการพัฒนาสังคมของผู้นำในองค์การบริหารส่วนตำบล อ่าน 711 ครั้ง
  การกำกับติดตามงาน : เครื่องมือสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อ่าน 691 ครั้ง
  การประกันคุณภาพการศึกษา : กุญแจสำคัญอยู่ที่การประกันคุณภาพภายใน อ่าน 695 ครั้ง
  มหาวิทยาลัยเปิด อ่าน 6395 ครั้ง
  องค์กรกลางบริหารงานบุคคลทางการศึกษา อ่าน 12490 ครั้ง
  การจัดการศึกษาฐานชุมชน อ่าน 21615 ครั้ง
  การเมืองในสถานศึกษา อ่าน 4379 ครั้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
  Learning Pyramid , Principles of Teaching อ่าน 645 ครั้ง
  Bloom's Taxonomy of Education Objectives : Learning in Action อ่าน 617 ครั้ง
  Plagiarism อ่าน 1666 ครั้ง
  คำแนะนำแนวการพิมพ์วิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์ อ่าน 747 ครั้ง
  กฎหมายกับจริยธรรมการวิจัย อ่าน 2488 ครั้ง
  ธนาคารหน่วยกิต ระบบธนาคารหน่วยกิต อ่าน 727 ครั้ง

1 2 3