ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. พิณสุดา สิริธรังศรี
  ผู้นาการจัดการการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา อ่าน 4997 ครั้ง
  การศึกษาฐานราก การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน : แนวคิด สู่การปฏิบัติ อ่าน 1710 ครั้ง
  การติดตาม สนับสนุน และประเมินผลโครงการ อ่าน 1265 ครั้ง
  ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม อ่าน 336 ครั้ง
  ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม อ่าน 626 ครั้ง
  แนวทางการบริหารจัดการวิทยาลัยครุศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน อ่าน 289 ครั้ง
  การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน-การศึกษาโดยการมีส่วนร่วม อ่าน 8049 ครั้ง
  การจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภสวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน : บทเรียนจากการปฏิบัติ อ่าน 454 ครั้ง
  ระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ หรือ ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System) อ่าน 930 ครั้ง
  การทดลองระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพและยกระดับการศึกษาของผู้เรียน ผศ.ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี และ ดร.พัชราภา ตันติชูเวช อ่าน 195 ครั้ง
  สุขภาวะของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัญหาที่แก้ได้ด้วยการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วม อ่าน 468 ครั้ง
  เอกสารประกอบ ผศ.ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี อ่าน 21 ครั้ง
นักศึกษาปริญญาโท-หลักสูตรและการสอน
  ผลสัมฤทธิ์การอ่านเชิงวิเคราะห์หนังสือพิมพ์ไทยของนักศึกษาชาวจีน อ่าน 479 ครั้ง
นักศึกษาปริญญาเอก-วิทยานิพนธ์
  วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการศึกษา ของ ดร. สมพร โกมารพัต อ่าน 474 ครั้ง
  วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการศึกษา ของ ดร. พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล อ่าน 444 ครั้ง
  รวมบทความ อ่าน 35109 ครั้ง
ดร.พัชราภา ตันติชูเวช
  จากบาหลีสู่กรุงเทพมหานคร อ่าน 303 ครั้ง

1 2 3