ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัญชลี ทองเอม
  • การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อสาเหตุที่มีสัมฤทธิผลททางการเรียนต่ำของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อ่าน 401 ครั้ง
  บทประพันธ์ จากพระราชนิพนธืแปล นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ อ่าน 13059 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. สินธะวา คามดิษฐ์
  2P4M: แนวทางการส่งเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ่าน 4805 ครั้ง
  การพัฒนา COURSEWARE (E-learning )-เทคนิคการสอนที่ไม่ใช้การบรรยาย อ่าน 2613 ครั้ง
  การวิจัยในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษา อ่าน 11878 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. พิณสุดา สิริธรังศรี
  โครงการนำร่อง การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย อ่าน 405 ครั้ง
  คลังความรู้ครูสอนดี อ่าน 421 ครั้ง
  รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่าน 53733 ครั้ง
  การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม อ่าน 25511 ครั้ง
  RESEARCH OF THE FUTURE: RESEARCH ON อ่าน 1224 ครั้ง
  Research on Scenario of Thai Education in the Next 10 – 20 Years อ่าน 1108 ครั้ง
  โครงการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้เด็กด้อยโอกาสโดยครูสอนดี อ่าน 871 ครั้ง
  การยกระดับคุณภาพครูไทย ในศตวรรษที่ 21 อ่าน 20603 ครั้ง
  RESEARCH OF THE FUTURE อ่าน 485 ครั้ง
  Research on Scenario of Thai Education อ่าน 339 ครั้ง
  ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาที่เหมาะสมกับคนไทย อ่าน 4984 ครั้ง
  การรู้สารสนเทศ: กลไกการเรียนรู้ในยุคโลกาภิวัตน์ อ่าน 3024 ครั้ง
  งานวิจัยภาพการศึกษาไทยในอนาคต ๑๐ – ๒๐ ปี อ่าน 32351 ครั้ง
  ประสบการณ์การประเมินโครงการ อ่าน 947 ครั้ง

1 2 3