การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2562 : การประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ

ขยายเวลารับบทความ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2562

QR Code และ Link 

ลงทะเบียนนำเสนอบทความ/เข้าร่วมประชุมวิชาการ

คลิกเพื่อ Download โครงการ

คลิกเพื่อ Download Template_Academic Thai--conferenceofed-apheit

คลิกเพื่อ Download Template_Research article Thai--conferenceofed-apheit

คลิกเพื่อ Download รูปแบบการพิมพ์บทความ

 

good hits