การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สสอท. “ความท้าทายการจัดการศึกษาไทย ยุค 4.0 (Education for Thailand 4.0)”

 

คลิกเพื่อ Download แผ่นพับโครงการ

คลิกเพื่อ Download Template_Academic Thai--conferenceofed-apheit

คลิกเพื่อ Download Template_Research article Thai--conferenceofed-apheit

 

คลิกเพื่อ Download โครงการประชุมทางวิชาการฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ 2561

คลิกเพื่อ Download แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ 2561

 

 

my widget for counting
MyVisits Counter