หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

Master of Education Program in Curriculum and Instruction

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ ภาษาไทย ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ชื่อย่อ ภาษาอักฤษ M.Ed. (Curriculum and Instruction)

 

ปรัชญาของสาขา

     มุ่งสร้างผู้นำด้านหลักสูตรและการสอน  ให้มีความสามารถ  ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ


วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้

1.3.1 มีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและการสอน โดยสามารถจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้
1.3.2 สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรมทางหลักสูตรและการสอนได้
1.3.3 มีความเป็นครูที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ รับผิดชอบในวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นผู้นำ สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด อ่าน เขียน และสามารถใช้วิทยาการ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
(1) ครูในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) ครู อาจารย์ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
(3) อาจารย์ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
(4) นักการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา

 

การดำเนินการหลักสูตร

วัน – เวลา ทำการเรียนการสอน
วันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

 

    คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา     

(1) คุณสมบัติด้านการศึกษา

           (1.1) ผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู

                1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ส.ก.อ.)

                2)  มีประสบการณ์เป็นครูหรือทำงานเกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา

        (1.2) ผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

                1)  ปริญญาตรีสาขาอื่นๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ  สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา(ส.ก.อ.)

 (2) คุณสมบัติด้านอื่นๆ

                 1)  ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

                 2)  ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

                 3)  ไม่เคยต้องโทษ เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

                 4)  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อนเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย

                 5)  ผู้สมัครเข้าศึกษา ต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งติดต่อได้สะดวก

 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ

          การสอบสัมภาษณ์และการสอบข้อเขียน

 

 หลักสูตร/จำนวนหน่วยกิต                 

            จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร   45  หน่วยกิต  (สำหรับผู้ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู)

            จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร   39  หน่วยกิต  (สำหรับผู้ไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู)

 

โครงสร้างหลักสูตร  (ใบประกอบวิชาชีพครู)

 

แผน ก แบบ ก 2  ทำวิทยานิพนธ์
แผน ข ทำสารนิพนธ์
กลุ่มวิชาพื้นฐาน                3  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ                21  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก                   3  หน่วยกิต
การฝึกปฎิบัติวิชาชีพ        6  หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์                    12  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน               3   หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ               21  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก                  9  หน่วยกิต            
การฝึกปฎิบัติวิชาชีพ       6  หน่วยกิต
สารนิพนธ์                       6   หน่วยกิต

                       

โครงสร้างหลักสูตร  (ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู)

แผน ก แบบ ก 2  ทำวิทยานิพนธ์

แผน ข ทำสารนิพนธ์

กลุ่มวิชาพื้นฐาน        3   หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ        21  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก           3  หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์            12  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน       3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ       21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก          9 หน่วยกิต            
สารนิพนธ์               6  หน่วยกิต

                                   

          ค่าใช้จ่ายในการศึกษา (ตลอดหลักสูตร ประมาณการ 195,000 บาท)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

 

visitor counter