หน้าหลัก | เกี่ยวกับองค์กร  | บุคลากร | การประชุมสภา | จุลสาร สคบท. | รวมลิงค์
  เจ้าภาพจัดการประชุม และหัวข้อในการประชุม
   
 

   ครั้งที่ 22
เรื่อง

    การวิจัยอิเล็กทรอนิกส์
วันเดือนปี
    วันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2546
สถานที่ประชุม
    หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สถาบันเจ้าภาพ
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาราชภัฏสวนดุสิต

 

 

    ครั้งที่ 23
เรื่อง

    บทบาทหน้าที่ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
วันเดือนปี
    วันที่ 8 มีนาคม 2547
สถานที่ประชุม
    ห้องอมเรศพิทักษ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา
สถาบันเจ้าภาพ
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

 

 

   ครั้งที่ 24
เรื่อง

    คุณค่าวิทยานิพนธ์:การควบคุมเพื่อคุณภาพและคุณประโยชน์
วันเดือนปี
    วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2547
สถานที่ประชุม
    ห้องประชุมไสว สุทธิพิทักษ์ และห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถาบันเจ้าภาพ
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 
back 1 2 3 4 5 6 7 8 next