หน้าหลัก | เกี่ยวกับองค์กร  | บุคลากร | การประชุมสภา | จุลสาร สคบท. | รวมลิงค์
  เจ้าภาพจัดการประชุม และหัวข้อในการประชุม
   
 

   ครั้งที่ 1
เรื่อง
    การประสานงานระหว่างบัณฑิตศึกษาของทุกมหาวิทยาลัย
    การวางแผนมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของนิสิตนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยในด้านวิชาการ
    ปัญหาในการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย
วันเดือนปี
    วันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2526
สถานที่ประชุม
    ห้องประชุม 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเจ้าภาพ
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

   ครั้งที่ 2
เรื่อง
    การแลกเปลี่ยนวิทยานิพนธ์ การลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย การตีค่าภาระงานควบคุมวิทยานิพนธ์
    ปัญหาในการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย (ทุนอุดหนุนการศึกษาของนักศึกษา)
    การดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย (การบริหารงาน)
    แผนงานบัณฑิตศึกษา (แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 6)
    การอบรมแพทย์ประจำบ้าน สวัสดิการ (ทั้งของนักศึกษา และอาจารย์)
วันเดือนปี
    วันที่ 2 – 3 เมษายน 2527
สถานที่ประชุม
    สนามกอร์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี
สถาบันเจ้าภาพ
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

   ครั้งที่ 3
เรื่อง
    การตีค่าภาระงานควบคุมวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์
    ปัจจุบันและอนาคตของบัณฑิตศึกษา
    แนวทาง และวิธีการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุงใหม่)
วัน เดือนปี
    วันที่ 3 ธันวาคม 2527
สถานที่ประชุม
    ห้องประชุมศูนย์สารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเจ้าภาพ
    บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 
back 1 2 3 4 5 6 7 8 next