ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
ฝ่ายอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ฝ่ายอำนวยการกลางทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรับ-ส่ง ติดต่อ โต้ตอบ และจำแนกเอกสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก ตลอดจนการจัดส่งเอกสาร ข่าวสาร ให้แก่ทุกหน่วยงาน

ดำเนินงานด้านเลขานุการให้กับกรรมการสภากรรมการอำนวยการ อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดำเนินงานการจัดประชุมกรรมการสภากรรมการอำนวยการ คณะอธิการบดี  คณะผู้บริหาร กรรมการบริหาร จนเสร็จสิ้นกระบวนการ

นางสาวสายชล  สิรินิลกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

  • ไม่พบข่าว