แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา(O)
แผนกกิจกรรมกีฬา (P) 
แผนกบริการกีฬา (P)
แผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา (O)
โรงแรม_DPU Place (L)
โรงพิมพ์_DPU Cool Print (H)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (F)
คณะเศรษฐศาสตร์ (E)
คณะการบัญชี (F)
คณะนิเทศศาสตร์ (H)
คณะนิติศาสตร์ (ปรีดี พนมยงค์) (C)
คณะบริหารธุรกิจ (E)
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (E)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (I)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (V)
คณะศิลปศาสตร์ (E)
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (F)
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (F)
บริษัทจำลอง (O)
บัณฑิตวิทยาลัย (G)
ฝ่ายแผนงาน (K)
ฝ่ายการเงินและการบัญชี (K)
ฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง (H)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (K)
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล (K)
ฝ่ายทุนการศึกษา (O)
ฝ่ายธุรการและยานพาหนะ (K)
ฝ่ายบริหารการศึกษาภาคค่ำ (E)
ฝ่ายบริหารสื่อสารการตลาด (K)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารเครือข่าย (K)
ฝ่ายระบบสารสนเทศ (H)
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (K)
ฝ่ายสื่อสารองค์กร (K)
ฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง (K)
วิทยาลัยนานาชาติ_DPU IC (G)
วิทยาลัยนานาชาติจีน (U)
ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน (E)
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (H)
ศูนย์กีฬา (P)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (H)
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน (C)
ศูนย์นำความรู้สู่การปฏิบัติ (O)
ศูนย์นิเทศศาสตร์พัฒนาการ
แห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ADCC) (K)
ศูนย์วัฒนธรรม (N)
ศูนย์วิจัย (F)
ศูนย์วิทยบริการ (K)
ศูนย์สนเทศและหอสมุด (F)
ศูนย์สันติวิธี (O)
ศูนย์หนังสือ (O)
ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม (O)
ศูนย์อาหาร (M)
สถาบันภาษา (E)
สระว่ายน้ำ (Q)
สหกรณ์ออมทรัพย์ (K)
สำนักกิจการนักศึกษา (O)
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา (K)
สำนักวิชาการ (K)
สำนักอธิการบดี (K)
ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ (J)
ห้องประชุมไสว สุทธิพิทักษ์ (F)
ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา (K)
ห้องประชุมทวี บุญยเกตุ (K)
ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ (G)
ห้องประชุมวิจิตร สุลิตานนท์ (H)
ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ (1-1) (D)
ห้องประชุมสนั่น เกตุทัต (E)
ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ (K)
ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต (K)
ห้องประชุมอธิการบดี (K)
ห้องพยาบาล (B)
หอประวัติและพิพิธภัณฑ์
ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ (F)
หอพัก_DPU 1 (R)
หอพัก_DPU 2 (S)
หอพัก_DPU 3 (T)