ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
ภาค 1 (เรียน 15 สัปดาห์)
ภาค 2 (เรียน 15 สัปดาห์)
ภาคฤดูร้อน (เรียน 8 สัปดาห์)
ประชุมอาจารย์ทั้งหมดก่อนเปิดภาคการศึกษา
อ. 9 สิงหาคม 2559
ศ. 6 มกราคม 2560
-
ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาเก่า
พฤ.11-ส.13และ จ.15 สิงหาคม 2559
ศ.6-อา.8 มกราคม 2560 และ
จ.9 มกราคม 2560
ศ.2-ส.3 มิถุนายน 2560
และ จ.5-อ.6 มิถุนายน 2560
ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่
-
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
รอบ1 พฤ.9-ศ.10 มิถุนายน 2559
รอบ2 พฤ.11 สิงหาคม 2559
-
-
เปิดเรียนเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
จ.13 มิถุนายน-ศ.5 สิงหาคม 2559
-
-
เปิดภาคการศึกษา
จ.15 สิงหาคม 2559
จ.9 มกราคม 2560
จ.5 มิถุนายน 2560
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา
จ.22-พ.24 สิงหาคม 2559
จ.16-พ.18 มกราคม 2560
จ.12-อ.13 มิถุนายน 2560
ลงทะเบียนล่าช้า
จ.29-พ.31 สิงหาคม 2559
จ.23-พ.25 มกราคม 2560
จ.19-อ.20 มิถุนายน 2560
วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคที่สำนักวิชาการ
ศ.30 กันยายน 2559
ศ.17 กุมภาพันธ์ 2560
-
การสอบกลางภาค
จ.10-ส.15 ตุลาคม 2559
จ.6-ส.11 มีนาคม 2560
-
วันสุดท้ายการขอเพิกถอนรายวิชา (W)
ศ.18 พฤศจิกายน 2559
ศ.21 เมษายน 2560
ศ.14 กรกฎาคม 2560
วันสุดท้ายการส่งรายชื่อนักศึกษาที่หมดสิทธิ์สอบปลายภาค
จ.14 พฤศจิกายน 2559
ศ.7 เมษายน 2560
จ.10 กรกฎาคม 2560
ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคที่คณะ
จ.31 ตุลาคม-ศ.4 พฤศจิกายน 2559
จ.27–ศ. 30 มีนาคม 2560
จ.3-ศ.7 กรกฎาคม 2560
ประชุมกรรมการวิชาการคณะเพื่ออนุมัติข้อสอบปลายภาค
จ.7-ศ.11 พฤศจิกายน 2559
จ.3-ศ.7 เมษายน 2560
จ.10-ศ.14 กรกฎาคม 2560
วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคที่สำนักวิชาการ
ศ.18 พฤศจิกายน 2559
อ.18 เมษายน 2560
ศ.21 กรกฎาคม 2560
วันสุดท้ายของการเรียน
ส.3 ธันวาคม 2559
ส.6 พฤษภาคม 2560
ส.29 กรกฎาคม 2560
การสอบปลายภาค
อ.6-ส.17 ธันวาคม 2559
จ.8-ส.20 พฤษภาคม 2560
จ.31 กรฎาคม-ส.5 สิงหาคม 2560
ปิดภาคการศึกษา
จ.19 ธันวาคม 2559
จ.22 พฤษภาคม 2560
จ.7 สิงหาคม 2560
ทำคะแนนสอบและประชุมกรรมการวิชาการคณะเพื่ออนุมัติผลการสอบปลายภาค
จ.19-ศ.23 ธันวาคม 2559
จ.22-ศ.26 พฤษภาคม 2560
จ.7-ศ.11 สิงหาคม 2560
หยุดพักผ่อน
จ.26 ธันวาคม 2559-พฤ.5 มกราคม 2560
จ.10-พ.12 เมษายน 2560 และ
จ.29 พฤษภาคม-พฤ. 1 มิถุนายน 2560
-
วันสุดท้ายของการส่งผลสอบปลายภาค
ศ.23 ธันวาคม 2559
ศ.26 พฤษภาคม 2560
ศ.11 สิงหาคม 2560
ประกาศผลสอบปลายภาค
ศ.23 ธันวาคม 2559
ศ.26 พฤษภาคม 2560
ศ.11 สิงหาคม 2560
พิธีประสาทปริญญาบัตรปีการศึกษา 2558  
 
 
 
 
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560