ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
ภาค 1 (เรียน 15 สัปดาห์)
ภาค 2 (เรียน 15 สัปดาห์)
ภาคฤดูร้อน (เรียน 8 สัปดาห์)
ประชุมอาจารย์ทั้งหมดก่อนเปิดภาคการศึกษา
พฤ.13 สิงหาคม 2558
พฤ.7 มกราคม 2559
-
ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาเก่า
พฤ.13-ส.15และ จ.17 สิงหาคม 2558
พฤ.7-อา.10 มกราคม 2559 และ จ.11 มกราคม 2559
พฤ.26-ส.28 พฤษภาคม 2559 และ จ.6-อ.7 มิถุนายน 2559
ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่
-
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
รอบ1 จ.25-อ.26 พฤษภาคม 2558
รอบ 2 ศ.14 สิงหาคม 2558
-
-
เปิดเรียนเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
จ.8 มิถุนายน-ส.1 สิงหาคม 2558
-
-
เปิดภาคการศึกษา
จ.17 สิงหาคม 2558
จ.11 มกราคม 2559
จ.6 มิถุนายน 2559
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา
พ.26-พฤ.27 สิงหาคม 2558
จ.18-พ.20 มกราคม 2559
อ.14-พ.15 มิถุนายน 2559
ลงทะเบียนล่าช้า
อ.1-พฤ.3 กันยายน 2558
จ.25-พ.27 มกราคม 2559
อ.21 มิถุนายน 2559
วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคที่สำนักวิชาการ
ศ.2 ตุลาคม 2558
ศ.19 กุมภาพันธ์ 2559
-
การสอบกลางภาค
จ.12-ส.17 ตุลาคม 2558
จ.7-ส.12 มีนาคม 2559
-
วันสุดท้ายการขอเพิกถอนรายวิชา (W)
ศ.13 พฤศจิกายน 2558
ศ.8 เมษายน 2559
ศ.8 กรกฎาคม 2559
วันสุดท้ายการส่งรายชื่อนักศึกษาที่หมดสิทธิ์สอบปลายภาค
จ.9 พฤศจิกายน 2558
อ.19 เมษายน 2559
จ.11 กรกฎาคม 2559
ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคที่คณะ
จ.2-ศ.6 พฤศจิกายน 2558
จ.28 มีนาคม-ศ.1 เมษายน 2559
จ.4-ศ.8 กรกฎาคม 2559
ประชุมกรรมการวิชาการคณะเพื่ออนุมัติข้อสอบปลายภาค
จ.9-ศ.13 พฤศจิกายน 2558
จ.4-ศ.8 เมษายน 2559
จ.11-ศ.15 กรกฎาคม 2559
วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคที่สำนักวิชาการ
ศ.20 พฤศจิกายน 2558
อ.19 เมษายน 2559
พฤ.21 กรกฎาคม 2559
วันสุดท้ายของการเรียน
ศ.4 ธันวาคม 2558
ส.7 พฤษภาคม 2559
ส.30 กรกฎาคม 2559
การสอบปลายภาค
อ.8-ส.19 ธันวาคม 2558
จ.9-ส.21 พฤษภาคม 2559
จ.1-ส.6 สิงหาคม 2559
ปิดภาคการศึกษา
จ.21 ธันวาคม 2558
จ.23 พฤษภาคม 2559
จ.8 สิงหาคม 2559
ทำคะแนนสอบและประชุมกรรมการวิชาการคณะเพื่ออนุมัติผลการสอบปลายภาค
จ.21-ศ.25 ธันวาคม 2558
จ.23-ศ.27 พฤษภาคม
จ.8-พ.10 สิงหาคม 2559
หยุดพักผ่อน
จ.28 ธันวาคม 2558-พ.6 มกราคม 2559
จ.11-อ.12 เมษายน 2559 และ จ.30 พฤษภาคม-ศ.3 มิถุนายน 2559
-
วันสุดท้ายของการส่งผลสอบปลายภาค
ศ.25 ธันวาคม 2558
ศ.27 พฤษภาคม 2559
พ.10 สิงหาคม 2559
ประกาศผลสอบปลายภาค
ศ.25 ธันวาคม 2558
ศ.27 พฤษภาคม 2559
พ.10 สิงหาคม 2559
พิธีประสาทปริญญาบัตรปีการศึกษา 2557  
 
 
 
 
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559