ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557
ภาค 1/57 ภาค 2/57 ภาคฤดูร้อน
ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาเก่า นักศึกษาใหม่ พ.6-ศ.8 และ จ.13 สิงหาคม 2557  จ.5 –อา.11 มกราคม 2558

พฤ.28-อา.31 พ.ค.2558

และ จ.8-อ.9 มิ.ย.2558
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

รอบ 1 พฤ.5-ส.7 มิถุนายน 2557

รอบ 2  ศ.8 สิงหาคม 2557
- -
เปิดภาคการศึกษา พ.13 สิงหาคม 2557 จ.12 มกราคม 2558 จ.8 มิถุนายน 2558
ลงทะเบียนล่าช้า อ.26 - พ.27 สิงหาคม 2557 จ.26 - พ.28 มกราคม 2558 อ.23 มิถุนายน 2558
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา พ.20 - พฤ.21 สิงหาคม 2557 จ.19 - พ.21 มกราคม 2558 อ.16 - พ.17มิถุนายน 2558
วันสุดท้ายการขอเพิกถอนรายวิชา (W) ศ.31 ตุลาคม 2557 ศ.3 เมษายน 2558 ศ.10 กรกฎาคม 2558
การสอบกลางภาค จ.6 - ส.11 ตุลาคม 2557 จ.9 - ส.14 มีนาคม 2558 -
วันสุดท้ายการส่งรายชื่อนักศึกษาที่หมดสิทธิ์สอบปลายภาค จ.3 พฤศจิกายน 2557 อ.7 เมษายน 2558 จ.13 กรกฎาคม 2558
วันสุดท้ายของการเรียน ส.29 พฤศจิกายน 2557 ส.9 พฤษภาคม 2558 ส.1 สิงหาคม 2558
การสอบปลายภาค จ.1 - ส.13 ธันวาคม 2557 จ.11 - ส.23 พฤษภาคม 2558 จ.3 - ส.8 สิงหาคม 2558
ปิดภาคการศึกษา จ.15 ธันวาคม 2557 จ.25 พฤษภาคม 2558 จ.10 สิงหาคม 2558
หยุดพักผ่อน จ.22-อ.30 ธันวาคม 2557
(7 วันทำการ)

พฤ.16-ศ.17 เมษายน 2558 และ

จ.1-ศ.5 มิถุนายน 2558
(7วันทำการ)
-
ประกาศผลสอบปลายภาค ศ.19 ธันวาคม 2557 ศ.29 พฤษภาคม 2558 ศ.14  สิงหาคม 2558