อ.วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต

การศึกษา

  • ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management (นักเรียนทุน IBM)
  • ปริญญาโท  วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอีลินอยสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี  วิศวกรรมไฟฟ้า  สถาบันเทคโนโลยีแห่งอีลินอยสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน 

  • กรรมการและผู้ก่อตั้ง บจก. Aqua Innovation ธุรกิจเพาะเลี้ยงเพรียงทรายปลอดเชื้อโดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธุรกิจนี้ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมไทย จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในปี พ.ศ. 2550
  • กรรมการผู้จัดการ บจก. Zendec (Thailand)   ธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับต้นคริสต์มาสเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยและเอเชียที่ได้รับสถานะ Hallmark Card’s Global Preferred Quality Vendor
  •  เคยดำรงตำแหน่ง Senior Management Consultant  ในบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลก KPMG Group ประจำ Asia Headquarters ที่ประเทศฮ่องกง
  • มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาองค์กรตามแนวเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ[TQA]   เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ[PMQA]   เกณฑ์การประเมินรัฐวิสาหกิจ[SEPA]  และได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ [TQA Lead Assessor] และผู้ตรวจประเมินสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ [PMQA Assessor] ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554
  • มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเช่น  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   บริษัท อินโดรามา โพลิเมอร์ จำกัด(มหาชน)   บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) และ  บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)