อ.วีรพล สวรรค์พิทักษ์

 

การศึกษา

 • บธ.บ.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บธ.ม.  (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน

 • 2546-ปัจจุบัน      คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2540-2546        สถานีบริการน้ำมัน ESSO 10 ปี
 • 2543-2546        สถานีบริการน้ำมัน Q8 3 ปี
 • 2540-2546        ธุรกิจ Convenience Store 6

ประสบการณ์ในการสอน

 • การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
 • การจัดการการกระจายสินค้า
 • การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
 • การสัมมนาทางการตลาด
 • การตลาดระหว่างประเทศ