รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

วุฒิการศึกษา        

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จาก The University of Western Australia
 • ปริญญาโทและปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ จาก The University of  Kansas  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  (รุ่นที่ 37) 2537

ประวัติการทำงาน

 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายวิชาการ
 • รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
 • คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กรรมสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประธานคณะกรรมการนโยบายศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง      ขนาดย่อม  และประชาชน (ศงป.)
 • คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
 • กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.พ.อ.)
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ  สาขาเศรษฐศาสตร์
 • Senior Vice-President  บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล (มหาชน) จำกัด
 • เลขาธิการสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ประธานกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  (องค์การมหาชน) (สพพ.)
 • ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 
 • ประธานอนุกรรมการคุรุศึกษาแห่งชาติ           
 • ประธานกรรมการสถาบันปรีดี พนมยงค์
 • รองประธานกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
 • กรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ
 • กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • อนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • อนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่น                   ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ (อ.ก.พ.ร.)
 • กรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 • กรรมการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย (Board of Governors, Kenan Institute of Asia)
 • กรรมการราชินีมูลนิธิ
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • กรรมการอิสระ บริษัท ภัทร (มหาชน) จำกัด
 • ที่ปรึกษาสำนักประธานกรรมการบริหาร บริษัท CP ALL (มหาชน) จำกัด 
 • ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง   มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง