ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ

การศึกษา     

 • ปริญญาเอก : หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์ สาขานโยบายสาธารณะ และการบริหารโครงการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขารัฐศาสตร์ - บริหารรัฐกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ประสบการณ์

 • 17 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • คณะอนุกรรมาธิการ สร้างแนวทางปรองดอง (ชุดที่ 10) สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2556 - 2558 คณะกรรมการบริหารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยชุดใหม่
 • พ.ศ.2556 เป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารสาสตร์
 • รองผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.) รุ่นที่ 58 (มกราคม - เมษายน 2555)
 • มีนาคม 2555 คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการวิจัยการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
 • พ.ศ.2554 ผู้ตรวจประกันคุณภาพภายในขึ้นทะเบียนของสำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการบริหารวิทยาลัยการประปามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • คณะกรรมการพัฒนาระบบจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เมษายน 2554 รองคณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัด
 • ตุลาคม 2553 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพัฒนาเมือง สำหรับผู้บริหารระดับสูงกรุงเทพมหานคร
 • ตุลาคม 2553 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์   คณะเศรษฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • สิงหาคม 2553 หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • มิถุนายน 2553 เป็นที่ปรึกษาในการเขียนแผนบูรณาการชุมชนจังหวัดจันทบุรี
 • มิถุนายน 2553 เป็นคณะกรรมการธุรกิจบัณฑิตโพล์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เป็นผู้ร่วมร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                            
 • เมษายนพ.ศ. 2547 – มีนาคม 2549 อาจารย์ประจำและเลขานุการภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                    
 • พ.ศ.2551 เป็นคณะกรรมการเครือข่ายภาครัฐ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์     
 • พ.ศ.2550 เป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัสวนสุนันทา   
 • พ.ศ.2549 – 2552 ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
 • ผู้เชี่ยวชาญประจำตัววุฒิสมาชิก (2544-2549)                                                      
 • พ.ศ.2548 กรรมการโครงการสมานฉันท์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พฤษภาคม 2549
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมวุฒิสภา                      
 • 21 เมษายน พ.ศ. 2543 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นายประยุทธ์ศิริพานิชย์)

วิทยากร

 • พ.ศ.2558 วิทยากรให้ความเห็นในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2556-2560)และแผนปฏิบัติราชการประจำปีพ.ศ. 2559
 •  พ.ศ.2558 วิทยากรให้ความเห็นในการทบทวนแผนพัฒนา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
 •  วิทยากรให้ความเห็นในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2556-2560) และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2557, พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559    
 •  พ.ศ.2557,พ.ศ. 2558 อาจารย์พิเศษในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มีนาคม 2556 วิทยากรอบรมหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 10 และรุ่นที่ 11สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เรื่อง ท้องถิ่นกับการบริหารความเสี่ยง
 • พ.ศ.2556-2557 อาจารย์พิเศษในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • 8 ธันวาคม 2555 วิทยากรอบรม เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณให้กับข้าราชการจังหวัดสระบุรี
 •  กันยายน 2553 วิทยากรบรรยายให้กับข้าราชการกรมพัฒนาชุมชนภาคเอกชนภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนบูรณาการชุมชนระดับจังหวัดจังหวัดจันทบุรี
 •  กรกฎาคม 2553 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรีและประเด็นการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณในปี 2555                                                        
 • พฤษภาคม 2553 วิทยากรอบรมเรื่องแผนบูรณาการชุมชนจังหวัดให้กับข้าราชการ สำนักแผนพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี                            
 • พฤษภาคม 2553 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องประเด็นปัญหาในการเสนอโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดให้กับผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี
 • กุมภาพันธ์ 2553 วิทยากรอบรมเรื่องการถ่ายทอดยุทธศาสตร์จังหวัดจากองค์กรสู่ระดับบุคคลหรือการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล (Individual Scorecard) ให้กับผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี
 • สิงหาคม 2552 วิทยากรอบรมเรื่อง PMQA (Public Sector Management Quality Award)    เรื่อง Risk Management เรื่อง การเขียนโครงการให้กับผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี 3 หลักสูตร                      
 • กรกฎาคม 2551-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • พฤษภาคม พ.ศ.2551 วิทยากรรับเชิญวิทยาลัยพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้า                                                                                                                           
 • อาจารย์พิเศษหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
งานวิจัยและงานวิชาการ
 •  พ.ศ. 2557 หัวหน้าโครงการวิจัยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์                  
 • พ.ศ. 2556 หัวหน้าโครงการวิจัยสำรวจความคิดเห็นชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS)
 • พ.ศ. 2556 หัวหน้าโครงการวิจัยประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2555 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • พ.ศ. 2555 – พ.ศ.2556 นักวิจัยหลักในงานวิจัยเรื่องรัฐประศาสนศาสตร์พลเมืองของศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ทุนวิจัยสถาบันพระปกเกล้า
 • พ.ศ. 2555 ผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ความเห็นการประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยเรื่องการประเมินตัวแบบว่าด้วยการขอส่งเสริมภาคประชาสังคมในการจัดทำบริการสาธารณะแทน/ร่วมกับรัฐ
 • พ.ศ.2555 ผู้ทรงคุณวุฒิการให้ความเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเรื่องเตรียมการยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารราชการและร่างแนวทางการตรวจประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
 • พ.ศ.2554 หัวหน้าโครงการที่ปรึกษาแผนพัฒนายุทธศาสตร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(2555-2558) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556
 • พ.ศ.2553 หัวหน้าโครงการวิจัยโครงการวิจัยนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน 3ซ. (ซ่าส์ ซิ่ง เซ็กส์และเสพยา) จังหวัดจันทบุรี: พ.ศ.2552 เป็นนักวิจัยหลักในโครงการที่ปรึกษาแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรี (2553 - 2556) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีจังหวัดจันทบุรี (2554)                                                
 • พ.ศ.2552 เป็นคณะวิจัยเรื่องการวิเคราะห์จุดคานงัดประเทศไทย:เพื่อฝ่าวิกฤตการณ์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ซับซ้อน ทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.)                                                                                                                                :
 • พ.ศ.2552 ได้รับทุนวิจัยจากแผนงานนสธ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.)ในการสำรวจความคิดเห็นและการรายงานตนเอง(Self-Report) เรื่องการประเมินนโยบายสาธารณะ ด้วยความสุข (เป็นส่วนหนึ่งของดุษฏีนิพนธ์ในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์)                                                                                                        
 • พ.ศ.2551-2552 เป็นผู้ช่วยวิจัย งานวิจัยเรื่องโลกตะวันออกและโลกตะวันตกโครงการวิจัยของรศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้รับทุนจากสถาบันพระปกเกล้า                                                               
 • พ.ศ.2550-2551 เป็นผู้ช่วยวิจัยงานวิจัยเรื่องแปรถิ่นเปลี่ยนฐาน โครงการวิจัยของ รศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ทุนวิจัยมูลนิธิธนาคารแห่งประเทศไทย (2550-2551)                                                      
 • พ.ศ. 2549 ได้รับทุนวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า เรื่องการสร้างดุลยภาพของฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
หนังสือ/ตำรา
 • หนังสือวิจัยเรื่อง รัฐประศาสนศาสตร์พลเมือง เขียนโดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และ ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน 2557
บทความวิชาการ
 •  พ.ศ.2554 บทความวิจัยเรื่องนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน 3 ซ. (ซ่าส์ ซิ่ง เซ็กส์และเสพยา)นำเสนอในงานสัมมนาการบริหารและการจัดการครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                                                                                          
 • พ.ศ.2553 บทความวิจัยเรื่องการสำรวจความคิดเห็นในการประเมินนโยบายด้วยความสุขแผนงานนสธ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ(สสส.)                                                            
 • พ.ศ.2553 บทความเรื่องกลยุทธ์จากภูมิปัญญาตะวันออก: กรณีการวางแผนพัฒนาจังหวัดในประเทศไทย นำเสนอในงานสัมมนาการบริหารและการจัดการครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                                                                                            
 • พ.ศ.2551 บทความเรื่องความสุขกับการพัฒนานำเสนอในการสัมมนาเครือข่ายวิชาการวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2                                                                                        
 • พ.ศ.2549 บทความวิจัยเรื่องการสร้างดุลยภาพของฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าประจำปี 2549
บทความตีพิมพ์วารสาร
 • บทความวิจัยเรื่อง รัฐประศาสนศาสตร์พลเมือง วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่12 ฉบับที่ 2 : บทความวิจัยเรื่อง บทความวิจัยเรื่องนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน 3 ซ. (ซ่าส์ ซิ่ง เซ็กส์และเสพยา)วารสารวิชาการ สสอท. ปีที่ 19 ฉบับที่ 1: บทความวิจัยเรื่อง การประเมินนโยบายสาธารณะด้วยความสุข วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2553)
บทความตีพิมพ์หนังสือพิมพ์
 • บทความเรื่อง 3 ซ. จันทบุรีโมเดล พร้อมการแก้ปัญหาวัยรุ่น ฉบับวันอาทิตย์ 24 เมษายน 2554หนังสือพิมพ์มติชน                                                                                                            
 • บทความพิเศษ บทสะท้อนจาก “สุนัขนครพนม” หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554                                                                                                                                      
 • บทความพิเศษเรื่อง เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 10 สิงหาคม 2554
การอบรม
 • หลักสูตรเรียนรู้สู่ กูรูเศรษฐกิจ รุ่นที่3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง                                      
 • หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักการการอุดมศึกษา (สกอ.)                                      
 • หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง                                                                                          
 • หลักสูตรผู้บริหารเมืองระดับสูง(มหานครรุ่นที่ 1) กรุงเทพมหานคร
รางวัลที่ได้รับ
 •  พ.ศ. 2558 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2557-2560 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ได้คะแนนประเมินเป็นที่ 1 ของประเทศ)                                                                        
 • เมษายนพ.ศ.2555 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการเขียนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • มีนาคม พ.ศ.2555 ได้รับรางวัลชมเชยบทความวิจัยระดับชาติของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                     
 • พ.ศ.2554 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดทำโครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้โครงการแก้ปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรม 3 ซ.(โครงการ 3 ซ.)ที่มีคุณค่าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนได้อย่างดียิ่งจากจังหวัดจันทบุรี: พ.ศ.2553 ได้รับรางวัล DPU AWARD จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                                                
 • พ.ศ.2553 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการเขียนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดจันทบุรีในระดับดีมาก จากจังหวัดจันทบุรี