อ.อุดมลักษณ์ อำพันธุ์

ตำแหน่ง (ปัจจุบัน) : อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คบ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ พ.ศ. 2533
  • ปริญญาโท MBA สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ.2541

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2544-2545 เลขานุการภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • 2548         หัวหน้าห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผลงานการศึกษา

  • เอกสารประกอบการสอนวิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป พ.ศ.2545
  • เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น พ.ศ.2545
  • เอกสารประกอบการสอนวิชาการประมวลผลทางธุรกิจโดยคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2545