อ.ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

การศึกษา          วท.บ.(บริหารธุรกิจ) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                        M.B.A. (โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร Ex MBA รุ่น 11)

                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประสบการณ์ทำงาน กว่า 30 ปีในการบริหารงานบุคคล           

ปัจจุบัน         วิทยากร/ที่ปรึกษาอิสระ ด้านการจัดการและบริหารงาน บุคคล

อดีต             ผู้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ

 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

                              บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด

 • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

                              บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

                              ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 • ผู้จัดการสำนักบริหาร

                              บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ไทยซัมมิท จำกัด

 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

                              บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์คาเธ่ย์ ไฟน์แนนซ์ จำกัด (มหาชน)

 • ผู้จัดการฝ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

                              ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศไทย

 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

                              บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์เอกชาติ จำกัด

 • หัวหน้าหน่วยประเมินผลและวางแผนพนักงาน ฝ่ายการพนักงาน 

                              ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

งานด้านที่ปรึกษา วิทยากร และวิชาการ

 • วิทยากรรับเชิญบรรยายในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนในสาขาการจัดการและการบริหารงานบุคคล เช่น หลักสูตรการบริหารค่าจ้างเงินเดือน,เทคนิคการสัมภาษณ์งาน,การประเมินผลการปฏิบัติงาน,กฎหมายแรงงาน, การสร้างและพัฒนา Competency ในองค์กร, Career Development, การบริหารความเสี่ยงด้าน HR, ทุนมนุษย์การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา ฯลฯ

 • วิทยากรรับเชิญบรรยายหลักสูตรด้านการจัดการและบริหารทรัพยากรบุคคลในบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยราชการ อาทิ เช่น หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน, กฎหมายแรงงาน, เทคนิคการสอนงาน, การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน, การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือน, การสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมตาม Competency (CBI/BEI), การสร้างและพัฒนา Competency ในองค์กร, การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศ, การจัดทำ Training Roadmap และ Training Plan, การจัดทำ Career Development  ฯลฯ

 • วิทยากรรับเชิญบรรยายด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร Public Training ให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนต่าง ๆ

 • ที่ปรึกษาด้านการจัดการและบริหารทรัพยากรบุคคลในบริษัทต่าง ๆ เช่นการทำ Workshop เพื่อค้นหา Competency ในองค์กร, การทำ Workshop เพื่อสร้าง Training & Development Roadmap ในองค์กร, การประเมินค่างาน, จัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าตอบแทน, การจัดทำข้อบังคับการทำงาน, กฎหมายแรงงาน ฯลฯ

 • คอลัมนิสต์ด้าน HR วารสาร For Quality

 • คอลัมนิสต์บทความ HR หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ (HR Corner)

 • ผู้เขียนหนังสือ

 • “เลือกคนให้ตรงกับงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”

 • “บริหารคนอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน”

 • “เริ่มต้นอย่างไร..เมื่อจะนำ Competency มาใช้ในองค์กร”

 • “Competency ภาคปฏิบัติ....เขาทำกันอย่างไร ?”

 • “สัมภาษณ์อย่างไร....ให้ได้คนที่ “ใช่” สำหรับองค์กร”

 • “ทุนมนุษย์..การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนา”

 • “Training Roadmap ตาม Competency..เขาทำกันอย่างไร”

 • “การบริหารความเสี่ยงด้าน HR”

 • “การประเมินค่างานและการทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ)”

 • “หัวหน้างานกับการบริหารงานบุคคล”

 • “เทคนิคการวางแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนงานขององค์กร”

 • “จัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิผลอย่าง Training Officer มืออาชีพ”

 • “ก้าวสู่วงการนักพูดมืออาชีพ (Train the Trainer)”

 • “ค่าตอบแทน บริหารให้โปร่งใส จูงใจพนักงาน”

 • “ตอบโจทย์ปัญหาค่าตอบแทน”

 • “เสริมทักษะหัวหน้างานยุคใหม่”

 • “HR How to”