อ.ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์

การศึกษา 

  • Bachelor of Arts (Political Economy) Claremont Men's College ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Master of Arts (Development Economics) William College ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 


ประวัติการทำงาน

  • ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับ 11
  • ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับ 11 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • กรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ทำงานเต็มเวลา