อ.สุพรรณิกา กุสุมาวลี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เกียรตินิยมดี) /สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Master of Science in Human Resource Development and Management Learning / มหาวิทยาลัย Lancaster  ประเทศอังกฤษ

           

ประสบการณ์ 

 • ผู้จัดการส่วนวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการหลักสูตรและวิทยากรอาวุโส บริษัท เทเลคอมฝึกอบรมและพัฒนา จำกัด (เครือเทเลคอมเอเซียฯ)
 • เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส บริษัท เทเลคอมเอเซีย จำกัด (มหาชน)
 • เจ้าหน้าที่บุคคล เครือซีเมนต์ไทย

 

ผลงานทางวิชาการและวิทยากร

                      ผลงานทางวิชาการ

 • ที่ปรึกษาโครงการ “จัดทำบทสรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมในการ ก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่”กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2551 
 • คณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรมาตรฐานสำหรับวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและ การโรงแรม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2551
 • ผู้บริหารโครงการ “ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรและออกข้อสอบ”,  ธนาคารกรุงไทย,  2550
 • ผู้บริหารโครงการ “จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างสถานีตำรวจ”, กระทรวงยุติธรรม,  2550
 • ที่ปรึกษาโครงการ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว” กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2550
 • ผู้บริหารโครงการ “ว่าจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม” กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2550
 • ผู้บริหารโครงการ “ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการติดตามและประเมินผล และส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน”, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2549
 • ผู้บริหารโครงการ และวิทยากร การประชุมคณะกรรมการจัดทำ Tourism Satellite Account ร่วมกับองค์การการท่องเที่ยวโลก (United Nations World Tourism Organization) และจัดทำระบบสถิติ ด้านการท่องเที่ยวร่วมกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส, สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2549
 • ที่ปรึกษาโครงการ “จัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาอาสาสมัครการท่องเที่ยว”, สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว,  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2548
 • ที่ปรึกษาโครงการ “จัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ประจำปี              งบประมาณ พ.ศ.2549-2551”,สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว,  กระทรวงการท่องเที่ยว         และกีฬา, 2548
 • ผู้บริหารโครงการ “จัดทำระบบฐานข้อมูลทะเบียนแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” (Health and Spa), สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว,  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2548
 • ผู้บริหารโครงการ “จัดทำระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนา             แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”  สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว,  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2548
 • ผู้บริหารโครงการ  “การวิเคราะห์และประเมินโครงการที่ขอเงินอุดหนุนด้าน การท่องเที่ยว ” สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว,  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2547 
 • หัวหน้าโครงการ “จัดเก็บข้อมูลและประมวลผลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP” ,สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว,  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2547
 • ผู้บริหารโครงการ “จัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยและการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อการพัฒนา,  สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว,  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2547
 • หัวหน้าโครงการ  “การจัดทำระบบบริหารข้อมูลและสื่อสารภายในองค์การ” ,  สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว,  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2547
 • หัวหน้าโครงการ  “วิจัยเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนด้านเศรษฐกิจและ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว” ,สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว,  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2547
 • หัวหน้าโครงการ  “การศึกษาแนวทางในการปรับระบบการบริหารบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดกระทรวงกลาโหม” ,  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2547
 • ผู้บริหารโครงการ “ฝึกอบรมพัฒนาที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) APEC-IBIZ,   สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547
 • บทความ “Globalization : Implication for Thai Women”,  ในรายงานความก้าวหน้าของสตรี 10 ปี หลังปักกิ่งเสนอในการประชุมองค์กรภาคเอกชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค, 2547
 • วิจัยโครงการ “Learner’s Perception on Computer-based Learning” : Case Study of Thai”, Management School,  Lancaster University,  2543

                          วิทยากร 

                      ภาคเอกชน

 • บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • สายงานธุรกิจ EcoSiam บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
 • Thai Industrial Gases Public Company Limited (TIG)
 • บริษัท เทเลคอมเอเซีย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทรูมูฟ จำกัด
 • บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เจเอสแอล จำกัด 
 • บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
 • บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แลนดี้โฮม จำกัด
 • บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด            
 • บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด 
 • บริษัท เอเชียซอฟท์ จำกัด
 • บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัท อยุธยา อลิพันซื ซี พี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด
 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS)
 • บริษัท ไฮเดลเบิร์ก พริ้นติ้ง จำกัด
 • บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • TIPCO Foods (Thailand) Pcl.
 • บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ภาคราชการ

 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
 •  สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 •  คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ  กระทรวงยุติธรรม
 •  กระทรวงกลาโหม (สวพท.)
 •  จังหวัดสิงห์บุรี
 •  จังหวัดนนทบุรี
 •  สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 •  กระทรวงยุติธรรม