อ.ศรีนวล สงวนไว้

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรพิเศษ  จิตวิทยาอุตสาหกรรม  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารและฝึกอบรม (General Manager)

          สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม – ที่ปรึกษาและวิทยากรอาวุโส (Training Manager & Senior Consultant)

          บริษัท โรแบร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 • เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส (Executive Administration)

          บริษัท เวิล์ดเพจ จำกัด (UCOM Group)

 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส (Senior Training Officer)

          บริษัท ชินวัตรเพจจิ้ง จำกัด (ชินวัตรกรุ๊ป)

 • อาจารย์พิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

          วัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์กเลย์  รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา และวิทยากรฝึกอบรม

ภาครัฐ

 • สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • สถาบันดำรงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย
 • กองการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • สภากาชาดไทย
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ฯลฯ

ภาคเอกชน

 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตัวอย่างหัวข้อการบรรยาย  

 • การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
 • จิตวิทยาการให้คำปรึกษา (Counseling Psychology)
 • การบริหารหลักสูตรการฝึกอบรมและการประเมินผล (Training Management)
 • การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)
 • เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ ( Presentation Skills)
 • การพัฒนาการทำงานเป็นทีม (Develop Team with Vision) 
 • การบริการที่เป็นเลิศ (Excellent Service)
 • การสื่อสารกับลูกค้า (Customer Communication)
 • จิตวิทยาและมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน (Phychology in Work and Human Relationship)
 • HR for Non HR
 • Positive Thinking Development
 • ฯลฯ

ให้ที่ปรึกษาในระบบบริหารคุณภาพต่าง ๆ   

 • ISO 9001:2000 (Quality Management System)
 • ISO 14001(Environment Management)
 • ISO / TS 16949 (Automotive Part)
 • SA 8000 (Social Accountability)
 • GMP / HACCP (Good Manufacturing / Hazard Analysis and Critical Control Point)
 • มาตรฐานแรงงานไทย : 8001 (Thai Labour Standard)
 • Balanced Scorecard & Key Performance Indicators
 • QCC (Quality Control Circle)
 • โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาทิ
  • Career Development
  • Change Management
  • Competency Development
  • Employee Engagement
  • Human Resource Development
  • Performance Management System
  • Performance Appraisal
  • Recruitment & Selection
  • Training Management
  •  Ect.

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบริษัท เอซี แมนเนจเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และวิทยากร สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท Resource Link (Thailand) จำกัด
 • ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท โกลบัล คอนเซิร์น จำกัด
 • อาจารย์พิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / 
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยากรพิเศษมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์