รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา        

  • พาณิชยศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Master of  Business Administration (Quantitative Business Analysis) Indiana University
  • Doctor of  Business Administration (Quantitative Business Analysis) Indiana University

ประวัติการทำงาน

  • ผู้อำนวยการโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย (NIDA)
  • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถิติประยุกต์ NIDA
  • คณบดีคณะสถิติประยุกต์ NIDA
  • Visiting Professor ที่ California State University, Fullerton
  • วิทยากรบรรยายเรื่องการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การจัดการเชิงกลยุทธ์ และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ