อ.สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์

การศึกษา

 • ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านวิทยากร/ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ (หัวข้อบรรยาย)

 • บุคลิกภาพ  ท่วงท่าอิริยาบถ  การแต่งกาย
 • เทคนิคการนำเสนองาน
 • การพูดในที่สาธารณะ
 • การเป็นพิธีกร

ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากร อดีต- ปัจจุบัน (หน่วยงานที่เคยเป็นวิทยากร)

 • บรรยายเรื่อง  “นักประชาสัมพันธ์”  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน  พ.ศ. 2551
 • บรรยายเรื่อง   “บุคลิกภาพสำหรับการนำเสนองานด้านประชาสัมพันธ์”  โรงเรียนชลกัยยานุกูล  พ.ศ. 2552
 • บรรยายเรื่อง  “นักประชาสัมพันธ์”  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน  พ.ศ. 2552
 • บรรยายเรื่อง  “บุคลิกภาพนักประชาสัมพันธ์และวิธีการนำเสนอข้อมูล”  พ.ศ. 2553
 • บรรยายเรื่อง  “การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน”  โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ  พ.ศ. 2553
 • บรรยายเรื่อง  “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อก้าวสู่งาน”  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  พ.ศ. 2553
 • บรรยายเรื่อง “วิธีการนำเสนอข้อมูล”  โรงเรียนชลกัลยานุกูล  พ.ศ. 2554
 • บรรยายเรื่อง  “เสน่ห์นักประชาสัมพันธ์  และการเป็นพิธีกร”  โรงเรียนสตรีวิทยา 2  พ.ศ. 2554
 • วิทยากร  ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน