บริการของเรา

บริการด้านที่ปรึกษา

ศูนย์วิทยบริการ ให้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาองค์การ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การบริหารคุณภาพองค์การ และการตลาด แก่องค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน  รวมทั้งให้บริการงานวิจัย และสืบค้นข้อมูลด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้รับบริการ

ผลงานที่ผ่านมา อาทิ

โครงการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล  บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด  (มหาชน)

บริการจัดอบรม/สัมมนา

ศูนย์วิทยบริการ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในสภาพแวดล้อมที่การแข่งขันทางธุรกิจทวีความเข้มข้น และรุนแรงขึ้นทุกขณะ  บริการด้านการฝึกอบรม / สัมมนาของศูนย์วิทยบริการมุ่งตอบสนองต่อความต้องการขององค์การต่าง ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพขององค์การอย่างต่อเนื่อง

Public Training  
In-house Training 
E-learning 
ทำเนียบวิทยากร   

บริการจัดศึกษา ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ศูนย์วิทยบริการ  ให้บริการจัดสัมมนา และดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศแบบครบวงจร ทั้งการติดต่อประสานงานเพื่อนำคณะบุคคลจาก องค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ารับฟังการบรรยาย ศึกษาดูงาน และบริหารจัดการด้านการเดินทาง และที่พักตามความต้องการของผู้รับบริการ ดูเพิ่มเติม

บริการด้านงานวิจัยและสืบค้นข้อมูล

ศูนย์วิทยบริการ ให้บริการดำเนินงานวิจัยและสืบค้นข้อมูลด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้รับบริการ อาทิ ด้านการตลาด         การพัฒนาองค์การ  ประเมินและปรับปรุงมาตรฐานการบริการ ฯลฯ

บริการจัดประชุม / นิทรรศการ / สถานที่จัดประชุม อบรม สัมมนา และนิทรรศการ

ศูนย์วิทยบริการให้บริการจัดประชุม จัดนิทรรศการ โดยมีบริการครอบคลุมไปถึงการสืบค้นข้อมูล การจัดทำเนื้อหา และจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้รับบริการ ผลงานที่ผ่านมา อาทิ

นิทรรศการ “กระทรวงมหาดไทยพร้อมก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน”  ในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  งานสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2556  ของ กองการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย   ดูเพิ่มเติม

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีบริการสถานที่จัดนิทรรศการ  ห้องประชุม อบรม/สัมมนา หลากหลายขนาดให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ  พร้อมทีมงานบริการจัดเลี้ยงมืออาชีพ

บริการจัดหาอาจารย์ต่างชาติ / อาจารย์ภาษาไทยสำหรับสอนคนต่างชาติ

ศูนย์วิทยบริการมีเครือข่ายอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อให้บริการสอบภาษาต่าง ๆ หลายภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาพม่า ฯลฯ และยังมีบริการฝึกอบรมอาจารย์สอนภาษาไทยเพื่อใช้สอนชาวต่างชาติอีกด้วย ดูเพิ่มเติม

บริการจัดสอบ ออกแบบทดสอบ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้รับบริการ

ศูนย์วิทยบริการให้บริการจัดสอบ  ออกแบบทดสอบ และสรุปผลสอบ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้รับบริการ อาทิ การจัดสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่ง