เทคนิคการ Update /วิเคราะห์ / บริหารโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทน (ภาคปฏิบัติ)

วันที่อบรม : พฤหัสฯ ที่ 9 พฤศจิกายน 2560
วิทยากร : อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
ราคา : 6,200 บาท บาท

หลักการและเหตุผล

                หลักสูตรนี้เป็น Season 2 ต่อจากหลักสูตร “เทคนิคการทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ)” ซึ่งผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้พื้นฐานมาบ้างแล้วเกี่ยวกับการทำโครงสร้างเงินเดือน เพื่อนำความรู้ใน Season ที่แล้วมาต่อยอดในการ Update โครงสร้างเงินเดือนเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นจะต้อง Update เช่น ตลาดแข่งขันมีการปรับเพิ่มเงินเดือนในตำแหน่งต่าง ๆ หรือมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมาในอัตราที่สูงมากเหมือนเมื่อปี 2555

                หลักสูตรนี้จึงจะเน้นการทำ Workshop เป็นหลักพร้อมกับฝึกทักษะการวิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือนในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งระบบค่าตอบแทนแบบเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นข้อดี-ข้อเสียทุกแง่ทุกมุมเพื่อให้เกิดแนวคิดไปปรับใช้ได้จริงในองค์กรของตนเองต่อไป

                หลักสูตรนี้จะเน้นการคิด วิเคราะห์ และแชร์ประสบการณ์จากวิทยากรอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้เกิดไอเดียในการนำไปใช้ได้จริงสำหรับ HR และผู้ที่สนใจงานด้าน Compensation ทุกท่าน !!

หัวข้อการอบรม

วันที่

 • ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการทำโครงสร้างเงินเดือน
 • ศัพท์และสูตรรวมทั้งความหมายและค่าต่าง ๆ สำหรับการทำโครงสร้างเงินเดือน
 • ฝึกการวิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือนเดิมก่อน Update
 • How to update โครงสร้างเงินเดือนให้แข่งขันกับตลาดได้
 • ฝึกการวิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือนแต่ละรูปแบบที่ Update แล้ว
 • วิทยากรให้ความเห็นและแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือนที่ผู้เข้าอบรมออกแบบ
 • ถาม-ตอบ

วันที่

 • ฝึกการวิเคราะห์และปรับปรุงอัตราเริ่มต้นตามคุณวุฒิต่าง ๆ ที่มีผลกระทบมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ
 • ฝึกการวิเคราะห์และเปรียบเทียบนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างบริษัทเพื่อหาข้อดี-ข้อด้อยสำหรับนำมาเป็นข้อคิดสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างการจ่ายของเราให้เหมาะสม
 • วิทยากรแชร์ความคิดเห็นและประสบการณ์
 • ถาม-ตอบ

กำหนดอบรม     วันที่  9 - 10 พฤศจิกายน  2560 / เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม     ห้องประชุมชั้น 3  อาคารสำนักอธิการบดี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้เข้ารับการอบรม     จำนวนไม่เกิน 20 คน (ควรผ่านการอบรมหลักสูตรการทำโครงสร้างเงินเดือนหรือมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ                                      โครงสร้างเงินเดือนมาก่อน

วิธีการอบรม              Workshop การ Update โครงสร้างเงินเดือน การวิเคราะห์ วิจารณ์โครงสร้างเงินเดือนที่ Update แล้ว,                                        ข้อดี-ข้อเสีย ของการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนที่ Update ใหม่ และ วิธีการบริหารค่าตอบแทนรูปแบบ                                       ต่าง ๆ ด้วยการใช้กรณีศึกษาพร้อมทั้งการถาม-ตอบข้อสงสัย

วิทยากร                                                

ผู้เขียนหนังสือ

 • “การประเมินค่างานและการทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ)”
 • “ค่าตอบแทน บริหารให้โปร่งใส จูงใจพนักงาน”
 • “ตอบโจทย์ปัญหาค่าตอบแทน”
 • “25 คำถามเกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือนจากประสบการณ์”
 • “HR How to”
 • “HR How to Season 2”
 • “มายาคติในการบริหารงานบุคคล”

 

อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม  6,200  บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม และมหาวิทยาลัยฯ ได้รับสิทธิไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%  ของค่าใช้จ่ายจริง (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ.2548 เป็นต้นไป)

วิธีการชำระเงิน

ชำระผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์สาขามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 152-226762-1   ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ศูนย์วิทยบริการ) (ชำระแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนค่าลงทะเบียนพร้อมใบสมัครมายังโทรสารหมายเลข 02580 0056  หรือ E-mail : busisver@dpu.ac.th) เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ศูนย์วิทยบริการ

โทรศัพท์ 0 2954 7300 ต่อ 551, 168 โทรสาร 0 2580 0056

E-mail : busisver@dpu.ac.th

 

หมายเหตุ  ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วย

 

 

Download รายละเอียดหลักสูตร 

 

Application Form