หลักสูตรกฎหมายแรงงาน “การจ้างงานยุคไทยแลนด์ 4.0 : สิ่งที่นายจ้างควรรู้”

วันที่อบรม : อังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560
วิทยากร : อาจารย์ปนิธิ ศิริเขต
ราคา : 2,500 บาท บาท

 

หลักการและเหตุผล

                การปฏิวัติอุตสากรรมครั้งที่ 4 เป็นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิตอลและนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ก้าวหน้ากว่ายุคที่ผ่านมา ส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัวในทุกด้าน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้ทันยุคการเปลี่ยนแปลง ในบริบทของประเทศไทยเรียก ว่า “ไทยแลนด์ 4.0” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจ้างงานซึ่งเป็นกลไกหลักทางด้านธุรกิจของประเทศ การปรับตัวครั้งนี้นอกจากจะเป็นการปรับตัวเพื่อความเติบโตและก้าวให้ทันสถาการณ์แล้ว ยังจะต้องอยู่รอดได้อย่างมั่นคงแและถาวรด้วย

                         การปรับตัวของนายจ้างเกี่ยวกับการจ้างงานนั้น นอกจากจะเป็นการปรับทัศนคติในการจ้างคนทำงานรุ่นใหม่จาก Generation Y แล้ว ยังได้เพิ่มการนำสัญญาจ้างงานส่วนบุุคคล มาใช้เป็นกลไกใหม่ รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขให้ลูกจ้างให้คำรับรองต่อนายจ้างเพื่อการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านลิขสิทธิ์และความลับทางการค้าไว้ในสัญญาจ้างงานด้วย

                         ศูนย์วิทยบริการ จัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้อย่างครบถ้วน ในประเด็นที่ทิศทางการปรับตัวของนายจ้าง และการเตรียมความพร้อมสำหรับคนทำงานที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคไทยแลนด์ 4.0

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปรับตัวของนายจ้าง
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงรูปแบบและกลไกการจ้างงานยุคใหม่
  3. ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ และ ไม่เกิดความผิดพลาด ความสูญเสียขึ้นในสถานประกอบกิจการ

วิธีการอบรม

  1. อธิบายเสริมความรู้ความเข้าใจ  และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
  2. เรียนรู้แนวปฏิบัติตามกฎหมายและศึกษาจากลักษณะของสัญญาจ้างรูปแบบต่างๆ     

วิทยากร

อาจารย์ปนิธิ  ศิริเขต          

- อดีตอาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ที่ปรึกษา สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

กำหนดอบรม / สถานที่อบรม

วันอังคารที่  10 ตุลาคม  2560 / เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่  ห้องประชุมชั้น 3  อาคารสำนักอธิการบดี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                   

ผู้เข้ารับการอบรม

                เจ้าของกิจการ  ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล   คนทำงาน และผู้สนใจ

เนื้อหาการอบรม

  1. การจ้างงานในยุคไทยแลนด์ 4.0
  2. คำรับรองของลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงาน
  3. แบบมาตรฐานของสัญญาจ้างงาน
  4. กฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานยุคใหม่

อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม  2,500  บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม และมหาวิทยาลัยฯ ได้รับสิทธิไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%  ของค่าใช้จ่ายจริง (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ.2548 เป็นต้นไป)

 

วิธีการชำระเงิน

ชำระผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์สาขามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 152-226762-1   ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ศูนย์วิทยบริการ) (ชำระแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนค่าลงทะเบียนพร้อมใบสมัครมายังโทรสารหมายเลข 02580 0056  หรือ E-mail : busisver@dpu.ac.th) เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ศูนย์วิทยบริการ

โทรศัพท์ 0 2954 7300 ต่อ 551, 168 โทรสาร 0 2580 0056

E-mail : busisver@dpu.ac.th

 

Download รายละเอียดหลักสูตร 

Application Form