อ.ศรันยา สารากรบริรักษ์

การศึกษา

 • ปริญญาตรี   อักษรศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย ศิลปากร
 • ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต เอกบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์การอบรม

 • ผู้จัดการส่วนงานประชาสัมพันธ์  บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น First Class บริษัท การบินไทย จำกัด  (มหาชน)

ประวัติการเป็นวิทยากรให้แก่สถาบันต่างๆ  ปี 2549-ปัจจุบัน

หน่วยงาน / สถาบัน 

 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  รัฐสภา
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 • กระทรวงสาธารณสุข 
 • สำนักจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
 • บริษัท เอ็มเค เรสทัวรองต์  
 • ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
 • สถาบัน ความงาม  Slim Up Center   

มหาวิทยาลัย 

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
 • ปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

                        ฯลฯ

ประสบการณ์การอบรม

 • โครงการอบรมวิทยากรบุคลิกภาพ  Personality Development

         สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ  John Robert Powers

 • วุฒิบัตร  นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ

         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • วุฒิบัตร Voice Dubbing  การใช้เสียงและการพากย์

         สถาบัน  พัฒนาบุคลากร Gen X Academy 

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการ 

          ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานและหน่วยงานพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ปัจจุบันรับภาระงานสำคัญคือเป็นผู้บริหารโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร จัดฝึกอบรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้ผ่านการอบรม ปีการศึกษาละจำนวน 2,000 คน