อ.รัตนา กลั่นแก้ว

ปัจจุบัน   วิทยากรอิสระ  และที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์การ บริหารทรัพยากรบุคคล               

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :

 • กำลังศึกษา ระดับปริญญาเอก คณะการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี          พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • Candidate  ระดับปริญญาเอก  คณะการจัดการธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประสบการณ์ทำงาน

 • รองผู้จัดการทั่วไป  ด้านบริหารงานคุณภาพ  /การวางแผนกลยุทธ์ BSC&KPIs สำนักบริหารนโยบายธุรกิจ บริษัท  ซี พี  เซเว่นอีเลฟเว่น  จำกัด  (มหาชน)
 • ผู้เชี่ยวชาญ  5  ส ,QCC  ให้บริษัท CP 7-11  ปี 2553 ได้รับรางวัลระดับประเทศ  จาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ทั้งใน ประเทศ /ต่างประเทศ) 
 •  Facilitator  QCC  ในการแข่งขันระดับสากล สิงค์โปร์   เกาหลีใต้   อินโดนิเซีย (บาหลี)
 • ที่ปรึกษาการจัดทำโครงการ  BSC&KPI ระดับองค์กร หน่วยงาน บุคคล ให้กับบริษัทต่าง ๆ
 • ที่ปรึกษาโครงการโรงงานสอนโรงงานเพื่อพัฒนาบริษัทฯที่เป็นคู่ค้ากับกลุ่มบริษัท สมบูรณ์กรุ๊ป ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กลุ่มยานยนต์)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน  / QMR บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และฝึกอบรม ( HRD & HRM ) บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการส่วนกิจการพนักงาน  บริษัท สยามกลการ จำกัด

ประสบการณ์ด้านวิชาการ / การสอน

 • อาจารย์พิเศษ    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาการพัฒนาและฝึกอบรม
 • เขียนบทความด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์  ให้กับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และสถาบันไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิคส์