อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

ประวัติการศึกษา    

        วิทยาลัยพณิชยการพระนคร  สาขาเอก  วิชาเลขานุการบริหาร  ( ปี 2512)


ประวัติการทำงาน

 • อดีตเลขานุการบริหาร ฝ่ายบุคคล  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
 • อดีตเลขานุการบริหาร ฝ่ายขาย  ฝ่ายโฆษณา  และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด  
 • อดีตเลขานุการบริหาร ฝ่ายการตลาด และ  ฝ่ายจัดการบริษัท  เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • อดีตเลขานุการบริหารกรรมการผู้จัดการ และ อดีตผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด

  
ปัจจุบัน :    วิทยากรรับเชิญ -  จากหน่วยงานภาครัฐ   องค์กรภาคเอกชน และสถาบันจัดการฝึกอบรม
หน่วยงานราชการ :        

 • กรมประชาสัมพันธ์                           
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทย์ศาสตร์                 
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์            
 • การประปานครหลวง                                 
 • สำนักงาน ปปช.                            
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน                 
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • กระทรวงศึกษาธิการ                        
 • สนง.ปปง
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานอัยการสูงสุด
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย        
 • ฯลฯ         

บริษัทเอกชน  (In-house  training)

 • บ.เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  
 • บ.บิ๊กซีซุปเปอร์ เซ็นเตอร์
 • บ.เดอะมอลล์กรุ๊ป  จำกัด                     
 • บ.เซ็นทรัล เทรดดิ้ง  
 • บ.บางจากปิโตรเลียม                  
 • บ.ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
 • บ.โอสถสภา จำกัด
 • ฯลฯ


บริษัทจัดฝึกอบรม (Training  Center)

 • บ.วาโซ่ จำกัด    
 • บ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
 • บ.Brain  Asset 
 • บ.Ideal  Forum  
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • บ.เอช  อาร์  เซ็นเตอร์
 • ฯลฯ


กิจกรรมทางสังคม

 • กรรมการบริหาร สมาคมเลขานุการการจัดการแห่งประเทศไทย 3 สมัย
 • อุปนายกฝ่ายภายในประเทศ
 • ประธานฝ่ายการศึกษา และ ฝ่ายวารสาร
 • รองประธานคณะอำนวยการกองทุนการศึกษาสมาคมฯ
 • ผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรมภาคพื้นเอเชีย ที่ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศมาเลเซีย

ประสบการณ์ วิทยากรบรรยายกว่า  25  ปี
หลักสูตรบรรยาย : เช่น    
1.    สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการมืออาชีพ – ระดับผู้ช่วยผู้บริหาร”
       (Self- Management  Skills  for  Today’s Secretaries & Office  Professionals)
2.    การบริหารการประชุมที่มีประสิทธิผล
3.    การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมีระดับหัวหน้างาน  /  ผู้ปฏิบัติงาน  /  ผู้นำ
4.    การบริหารงาน “ธุรการสำนักงานยุคใหม่”
5.    การบริหารระบบงานและการจัดเก็บเอกสาร ยุคไร้กระดาษ
6.    การพัฒนาการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
7.    การสื่อสาร “ทางโทรศัพท์” อย่างมีประสิทธิภาพ  (ทั้งไทย และ อังกฤษ)
      (Smart  by  English  Telephone  Etiquettes  and  Mannerism)
8.    การสื่อสาร “ด้านการเขียน”  (ทั้งไทย และ อังกฤษ)
       (English  Business  Writing  for  Effective  Communcations)
       -  รายงาน (Report)บันทึก และ จดหมาย  (Memo &  Letter) การนำเสนอ   (Presentation) การจดบันทึก  และ  เขียน รายงานการประชุม  (Minutes  of  Meeting) E-Mail
9.    กลยุทธ์การพัฒนาระบบงาน “การวางแผนและบริหารเวลางานประจำวัน” 
10.  กลยุทธการบริหารด้านสื่อสารองค์กร สู่ความเป็นเลิศเพื่อศักยภาพการแข่งขัน
11.  ทักษะการเป็นผู้บริหารระดับกลางที่ประสบผลสำเร็จ
12.  การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหัวหน้างานยุคใหม่
      The  Challenge  of  Administration  Management  Leadership Competencies)
13.  ศักยภาพขององค์กรยุคพัฒนา สู่โลกธุรกิจมืออาชีพ
14.  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการอย่างมืออาชีพ
15.  จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศการทำงานเป็นทีม
16.  เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
17.  จุดประกาย....สู่ผลสำเร็จ “ศักยภาพการสร้างแรงบันดาลใจและการมีส่วนร่วมของระดับจัดการ
      (Effective Influencing And Persuasive Skills For Managers)
18.  เทคนิคสู่ความเป็นเลิศ “ทักษะการเจรจา” .....นักสื่อสารมืออาชีพ (Negotiation Skills)   
19.  จุดประกาย...บริหารการโต้แย้ง...สู่ศักยภาพการแสริมสร้างแรงบันดาลใจ (Conflict Management)        
20.  เทคนิคสุดยอดแห่งการสร้างระบบความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน(Creativity Systematic Thinking Power Towards Adversity Quotient)
21.  ศักยภาพ.....สู่การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีเลิศ (Customer Services Management)
22.  การเสริมสร้างทักษะการอ่านแบบจับใจความ...สู่ความเป็นเลิศนักสื่อสารที่เกิดผล (To Enhance Good Reader Towards Communications Effectiveness)
23.  ศักยภาพการบริหารโครงการ สู่ความเป็นเลิศมืออาชีพ (Project Management Competencies Towards Professional)
24.  เทคนิคการบริหารเอกสารอย่างครบวงจรด้วยระบบคุณภาพ 5ส (Work Flow Management by  5 Ss)
25.  โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ.......สู่ภาพลักษณ์ผู้นำยุคใหม่  (2วัน)