รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

 

ตำแหน่งปัจจุบัน : นักวิชาการอิสระ

การศึกษา  : 

  • อักษรศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2509)
  • ปริญญาตรี และ โท สาขารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยมาดริด  ประเทศสเปน  (2516)
  • ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยนองซี ประเทศฝรั่งเศส  (2518)
  • ปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยนองซี ประเทศฝรั่งเศส  (2521)
  • ปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยมาดริด  ประเทศสเปน  (2525)

 

ประสบการณ์ :

•    วุฒิสมาชิก (2537-2538)
•     รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ พัฒนา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2535-2537)
•     ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2527-2532)
•     ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจและสังคมของ ESCAP, องค์การสหประชาชาติ (2525)
•     เป็นสมาชิก Vision Group ซึ่งร่างแผนยุทธศาสตร์ให้กับองค์กร FEALAC (Forum for East Asia-Latin America Cooperation)