ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

วุฒิการศึกษา        

 • ค.บ. (การสอนภาษาไทย) เกียรตินิยม         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       ปี พ.ศ. 2510

 • ค.ม. (บริหารการศึกษา)                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       ปี พ.ศ. 2516

 • Ph.D. (อุดมศึกษา)                                 University of Pittsburgh      ปี พ.ศ. 2519

 

ประวัติการทำงาน

 • 2514-2515            เลขานุการคณะกรรมการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2520-2524            เลขานุการบัณฑิตศึกษา  คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
 • 2524-2526            รองหัวหน้าหน่วยพัฒนาคณาจารย์ ฝ่ายวิชาการ จุฬาฯ
 • 2526-2528            หัวหน้าโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย  จุฬาฯ
 • 2528-2530            หัวหน้าภาควิชาอุดมศึกษา  คณะครุศาสตร์ จุฬา
 • 2530-2533            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
 • 2532-2535            ผู้จัดการสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2530-2538            อุปนายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ์
 •  2536-2539           คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
 • 2540-2542            Consultant, RIHED
 • 2544-2547            คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
 • 2547-2549            หัวหน้าโครงการวิจัยบูรณาการ การเปลี่ยนผ่านการศึกษาสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  และคณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ผลงานทางวิชาการ: หนังสือ ตำรา และบทความ

ตัวอย่างหนังสือบางเล่ม 

ไพฑูรย์  สินลารัตน์   อุดมศึกษาโลกาภิวัตน์. กรุงเทพฯ : ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2546

ไพฑูรย์  สินลารัตน์   มหาวิทยาลัยไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2   : กรณีการปรับเปลี่ยนสู่

สังคมสมัยใหม่  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

ไพฑูรย์  สินลารัตน์   หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป   : หลักการและวิธีดำเนินการ  กรุงเทพฯ :

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ผลงานทางวิชาการ : งานวิจัย

         ตัวอย่างบางโครงการ

ไพฑูรย์  สินลารัตน์.  และคณะ  กรอบคุณวุฒิของประเทศไทย : กรุงเทพฯ สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ, 2552

ไพฑูรย์  สินลารัตน์.  และคณะ  โครงการวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ : กรุงเทพฯ สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ, 2553

ไพฑูรย์  สินลารัตน์.  และคณะ  โครงการวิจัยการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554