ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม

 

การศึกษา  

 • “Distance Learning in Higher Education” University of New England, Australia
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต  (จิตวิทยา)  เกียรตินิยมอันดับ 1  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต  (รัฐประศาสนศาสตร์)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

ปัจจุบัน  :      วิทยากรอิสระ

 

ประสบการณ์ทำงาน  :

 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด  (มหาชน)
 • ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • จัดรายการวิทยุ  โทรทัศน์  และวิทยุกระจายเสียง
 • คอลัมนิสต์ นิตยสาร

อาจารย์พิเศษ

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง