ผศ.กริช อัมโภชน์

การศึกษา

 • บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พณ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พม.ม. (เกียรตินิยม) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
 • M.B.A. มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาศูนย์วิทยบริการ

 

ตำแหน่งอื่น ๆ

 • รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกรุงไทย จำกัด
 • กรรมการ THAI BRITISH SECURITY PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
 • กรรมการ บริษัทกรุงไทย-แอ็กซ่า ประกันชีวิต จำกัด

 

ประวัติการทำงาน

                ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 • 2536-2539 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2532-2536 ผู้จัดการฝ่ายพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2529-2532 ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและวางแผน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2521-2529 รองผู้จัดการฝ่ายพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • รองผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ท.ม.ได้รับเมื่อปี พ.ศ. 2540
 • ตริตราภรณ์ช้างเฝือก ต.ช. ได้รับมื่อ พ.ศ. 2521

 

ประสบการณ์ต่าง ๆ

                ด้านวิทยากรและอาจารย์พิเศษ

 • เป็นวิทยากรผู้บรรยายในสาขาหลักการบริหารการจัดการการพัฒนาองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการฝึกอบรม การสร้างหลักสูตร การพัฒนาวิทยากรและการสอนการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค มนุษย์พฤติกรรมในองค์การ ให้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บริหารธุรกิจ สถาบันพัฒนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน วปอ. สถาบันฝึกอบรมทั้งของภาครัฐและเอกชน ฯลฯ

 

                ความเชี่ยวชาญ

 • ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช อัมโภชน์ มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์เป็นอย่างสูงในด้านการบริหาร การจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและระบบงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารความเสี่ยง ระบบการพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก ศึกษาและจัดทำโครงสร้างองค์กรงานให้สอดคล้องวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ให้กับนักธุรกิจ ท่านมีประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนระบบงานขององค์กรขนาดใหญ่ รวมทั้งได้มีโอกาสเข้าไปจัดการด้านการควบรวมกิจการของธนาคารทั้งขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ในด้านการบริหารและด้านการพนักงานจนประสบความสำเร็จด้วยดี นอกจากนั้นแล้วท่านยังเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถสูงในการบรรยายเรื่องยากให้เข้าใจได้โดยง่าย และสามารถชี้แนะแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจน ท่านจึงเป็นวิทยากรที่ได้รับความนิยมเชื่อถืออย่างกว้างขวางของนักบริหารทุกระดับของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน