ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

การศึกษา

 • ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโททางนโยบายรัฐ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย นิวซีแลนด์

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
 • ประธานที่ปรึกษา Chira Academy ในนาม  บริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด
 • นายกสภามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด                                                                                  

ประสบการณ์ในอดีต

 •  นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านแผนพัฒนาตำรวจและครอบครัว
 • ประธานคณะทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของเอแปค (APEC HRDWG)
 • กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณ
 • ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  (เป็นผู้ก่อตั้งและอยู่ในตำแหน่งนาน 15 ปี)
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการแก่สังคม
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
 • กรรมการค่าจ้าง
 • กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานประกันสังคม
 • คณะกรรมการดำเนินงานช่วยคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในด้านสังคม
 • คณะกรรมการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว ทบวงมหาวิทยาลัย
 • คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านแรงงาน 
 • คณะอนุกรรมการจัดทำแผนหลักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  ด้านการพัฒนากำลังคน
 • รองประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรัฐวิสาหกิจ
 • ที่ปรึกษาประจำของธนาคารโลก, UNDP, ESCAP
 • ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • อนุกรรมการว่างแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมในช่วง
  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8

บทบาทและกิจกรรมที่สำคัญในปัจจุบัน

 • เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 
 • ประธาน Chira Academyและบริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด

งานด้านที่ปรึกษา

 • โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บมจ. มีเดีย อ็อฟ มีเดียส์
 • โครงการสัมมนาเพื่อหาวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงาน 
 • โครงการศึกษาและจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสำหรับการเป็น
  รัฐวิสาหกิจที่ดีให้การไฟฟ้านครหลวง
 • โครงการดำเนินการปรับปรุงองค์กรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • โครงการสัมมนา เพื่อหาวิสัยทัศน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • การวิจัยสำรวจบรรยากาศในการทำงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • โครงการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานประกันสังคม
 • โครงการศึกษาโครงสร้างการเกษตรและสินค้ายุทธศาสตร์เกษตรใน
  กิจกรรมด้านการจัดสรรทรัพยากรเกษตร ให้สำนักงานเศรษฐกิจ
  การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 • โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้บริษัท   TN - NIXDORF COMPUTER (THAILAND) CO.,LTD.