"การพัฒนาบุคลิกภาพ การพูดในที่สาธารณะ อริยบทและมารยาท" : บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด มหาชน