"เตรียมความพร้อมหัวหน้างาน I-Pre I-Grow" : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)