ดร.ดวงตา ตันโช

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วทบ. (เกษตรศาสตร์) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท วทม. (เศรษฐศาสตร์เกษตรศาสตร์)/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาเอก (Ph.D.,Agricultural Economics)/ Catholic University of leuven Belgium

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี และงบกลาง 1

                       

ประสบการณ์การทำงาน                    

 • สำนักจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร (สำนักงาน กพ.สศช.สำนักงบประมาณสภาที่ปรึกษา และงบกลาง)
 • สำนักจัดทำงบประมาณด้านโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานและเทคโนโลยี (สำนักจัดทำงบประมาณเศรษฐกิจ 3) ส่วนงบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้ำ, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, กรมทรัพยากรธรณี )สำนักงบประมาณ
 • สำนักจัดทำงบประมาณด้านโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานและเทคโนโลยี(กลุ่มยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณด้านโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานและเทคโนโลยี) สำนักงบประมาณ
 • สำนักวิเคราะห์งบประมาณด้านศึกษา (มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยราชภัฏ) สำนักงบประมาณ
 • สำนักวิเคราะห์งบประมาณด้านสาธารณสุข และสาธารณูปการ (กรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) สำนักงบประมาณ
 • กองประเมินแผนงานและโครงการ สำนักงบประมาณ
 • ธนาคารนครหลวงไทย

 

ผลงานทางวิชาการและวิทยากร

 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)