โครงการ วันที่
ท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงวัย ไปจ.อ่างทอง ชัยนาท และสิงห์บุรี มิถุนานยน 2558
Chinese Study Camp ธันวาคม 2557
โครงการอบรม 12 ชั่วโมงของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ 5 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2557
โครงการติวสรุปเตรียมสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) 18 ตุลาคม, 2 พฤศจิกายน, 9, 23 พฤศจิกายน 2557
โครงการ อบรมการพัฒนาทีมงานมุ่งสู่บริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 1 วันที่ 16 มกราคม 2557, รุ่นที่ 2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557, รุ่นที่ 3 วันที่ 26 มีนาคม 2557
Survival Japanese มิถุนายน – กรกฎาคม 2558
สอนภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป 21 กุมภาพันธ์ – 4 เมษายน 2558
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ” ครั้งที่ 6 ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
หลักสูตรผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 1 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557 รุ่นที่ 2 มีนาคม 2558 รุ่นที่ 3 พฤษภาคม– มิถุนายน 2558
การใช้งาน PLC – S7 ระดับพื้นฐาน 22 – 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30–16.30 น.
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นขั้นพื้นฐาน 19,20,21,22 มกราคม 2558 (18.00 – 21.00 น.)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน ครั้งที่ 2 ทุกวันจันทร์ และพุธ เริ่ม 16 ก.พ. – 30 มี.ค. 2558 /18.00 – 20.00 น.
ติวเข้มอังกฤษพิชิต IELTS ทุกวันเสาร์ (ทั้งวัน) เริ่ม 10 ม.ค. – 7 ก.พ. 2558
การพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับผู้บริหาร และ บุคลากรทั่วไป ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
พัฒนาการสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML และ Flash Animation ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
การพัฒนาทักษะการให้บริการ (Positive Service Mind) ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
เลขานุการมืออาชีพ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม (Walk Rally Program) ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
การพัฒนาทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
การพัฒนาทักษะการนำเสนอ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
test test