อ.ชญานี ช้างหลำ อิศราคาร

อาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์

การศึกษา

 • The Professional Development Program in Negotiation: Northwestern University, Illinois, USA
 • Master of Arts in Communication &Media: Northeastern Illinois University, Illinois, USA
 • Bachelor of Fine Arts in Theatre Design: Srinakharinwirot University Bangkok, Thailand              

ความเชี่ยวชาญ

 • Personality Development
 • Communication
 • Communication for Presentation
 • Public Speaking
 • Integrated Marketing Communication
 • Training Management
 • Customer Service

ประสบการณ์การทำงาน ด้านการเป็นวิทยากร

 • วิทยากรบุคลิกภาพประจำศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พิธีกรรายการ DPU กูรูธุรกิจ ทางช่อง Smart SME Channel True Visions 28
 • ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการฝึกอบรมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการและการพัฒนา
 • บุคลิกภาพเพื่องานบริการ: บริษัท แพน ราชเทวีกรุ๊ป จํากัด(มหาชน)
 • เทคนิคการคิดและการสื่อสารเชิงบวก: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อการนำเสนอ: โรงเรียนในเขตจังหวัดนนทบุรี
 • การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • การสื่อสารเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 • การพูดในที่สาธารณะและการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหารระดับสูง: การประปานครหลวง
 • บุคลิกภาพและการสื่อสาร: ธนาคารกรุงไทย
 • การพูด การสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ: บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน)
 • การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก:ธนาคารไทยพาณิชย์
 • การสื่อสารและวิธีคิดสร้างสรรค์เชิงบวก: บริษัทTOT Outsourcing Services
 • การพัฒนาบุคลิกภาพและวิธีคิดสร้างสรรค์เชิงบวก: ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 1133 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 • เทคนิคการรับมือกับข้อร้องเรียนลูกค้าและการให้บริการอย่างมืออาชีพ: ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) Call Center 1177
 • Professional Image & Presentation Skill:กลุ่มบริษัทพรีไซซ (Precise Knowledge Society Development Co.,Ltd.)
 • การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับพนักงานใหม่:บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) “PTT Orientation”