ผศ.ชนะใจ เดชวิทยาพร

การศึกษา

  • ค.บ. (ธุรกิจศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.B.A (การจัดการการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

การทำงาน

  • 2528-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์ในการสอน

  • การเงินธุรกิจ
  • การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
  • สัมมนาทางการเงิน