ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ประวัติการศึกษา

 • ระดับมัธยมศึกษาต้น : โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
 • ระดับมัธยมศึกษาปลาย : โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก
 • พ.ศ. 2515 ระดับอุดมศึกษาที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไม่สำเร็จการศึกษา)
 • พ.ศ. 2549 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ 2527 ปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งจอร์เจีย (University of Georgia) สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2532 ปริญญาเอกรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University), สหรัฐอเมริกา

 

ตำแหน่งในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • อาจารย์พิเศษหลายมหาวิทยาลัย
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ประสบการณ์

 • พ.ศ. 2538 – 2541 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2542 – 2543 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2543 – 2547 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2547 – 2548 หัวหน้าพรรคมหาชน
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • ศาสตราจารย์รับเชิญ มหาวิทยาลัยจอห์นส์ อ๊อพกินส์ (Johns Hopkins University), สหรัฐอมริกา