อ.อัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ

 

วิทยากรทีปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ,กลยุทธ์การตลาดและการขายชั้นสูง

 • ประธานบริหารและหัวหน้าทีมที่ปรึกษา บริษัท BusinessMAX Asia (Consultant) จํากัด
 • ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดชั้นสูง ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ฝ่ ายบริการพัฒนาผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ, กลยุทธ์การตลาดและการขาย บริษัท IDM Consulting จํากัด
 • ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ กลุ่มบริษัท ฟาน แคปเปล (Van Kappel) จากเนเธอแลนด์
 • วิทยากรด้านกลยุทธ์การขายชั้นสูงและการตลาด บริษัท วิคค์ เทรนนิ่ง จํากัด
 • วิทยากรด้านการขายการตลาด บริษัท มาย เบส เทรนนิง จํากัด
 • วิทยากรด้านการขายการตลาด บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง จํากัด
 • วิทยากรด้านการขายการตลาด บริษัท แบงค็อคเอ็ดดูเคชันเซ็นเตอร์ จํากัด
 • วิทยากรด้านการขายการตลาด บริษัท วินนิ่งพ้อยท์ จํากัด
 • วิทยากรด้านกลยุทธ์การขายชั้นสูง บริษัท ศูนย์กลยุทธ์ทางธุรกิจ จํากัด
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรรับเชิญด้านกลยุทธ์การขายและพัฒนาตลาด ให้กับองค์กรเอกชนแลหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง
 • อดีตที่ปรึกษาประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท วีกรุ๊ป
 • อดีตที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท แอมพลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
 • อดีตที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด
 • อดีตที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ, กลยุทธ์การตลาดและการขาย บริษัท คอนเน็คชั่น เวิร์ลไวด์จํากัด
 • อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์เก็ตติ ­งวัน เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จํากัด
 • อดีตผู้บริหารระดับสูงประจําประเทศไทยของบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง เช่น รีช (Reach), เคเบิ ­ลแอนด์ไวเลส เอชเคที (Cable & Wireless HKT) , แอสเพ็คซอต์ฟแวร์ (Aspect Software) และ เอเชีย เน็ทคอม (Asia Netcom)
 • อดีตอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแหล่ง
 • จบปริญญาโทด้านการบริหาร ผ่านการฝึกอบรมด้านการตลาดและการขายชั้นสูง จากหลักสูตรต่างประเทศหลายแห่ง และมีประสบการณ์การทํางานรวมกว่า 22 ปี มีชั่วโมงบรรยายและที่
  ปรึกษาธุรกิจกว่า 1,500 ชั่วโมงต่อปี