เกี่ยวกับเรา

ศูนย์วิทยบริการ (Academic Services Center) แห่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่องค์กร และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีวัตถุกระสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยในการให้บริการด้านการให้     คำปรึกษา การวิจัย การบริหารโครงการ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์วิทยบริการมุ่งเน้นที่จะเผยแพร่และพัฒนาวิชาการที่ทันสมัยและมีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและวิทยากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์จากทั้งภาครัฐ และเอกชน

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาผู้นำในด้านการเป็นที่ปรึกษาการบริหารจัดการและการจัดโครงการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์

ภารกิจ

จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาวิจัย และให้บริการทางวิชาการด้านการบริหาร องค์กร และการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

Motto

"If it's worth doing, it's worth overdoing"