บริการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In – house Training)

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ให้บริการจัดอบรมภายในองค์กรของท่าน ด้วยหลักสูตรการอบรมที่หลากหลายให้เลือกได้ตามความต้องการขององค์กร อาทิ  หลักสูตรด้านการวางแผนแ การบริหารและพัฒนาองค์กร  หลักสูตรด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   หลักสูตรด้านการขายการตลาดและการให้บริการ หลักสูตรด้านการงบประมาณการเงิน การบัญชีและภาษีอากร  หลักสูตรด้านการสื่อสาร จิตวิทยาและพัฒนาตนเอง  และหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี หลักสูตรภาษาต่างประเทศ ฯลฯ

ประโยชน์ของการอบรมภายในองค์กร ได้แก่

 1. องค์กรสามารถรอบรมพนักงานเป็นกลุ่มในคราวเดียวกัน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
 2. สามารถปรับเนื้อหาหลักสูตรได้ตามความต้องการขององค์กร  และวิทยากรสามารถยกตัวอย่าง และกรณีศึกษา      ให้เหมาะสมกับธุรกิจ และปัญหาขององค์กรได้
 3. ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการอบรมนอกสถานที่
 4. องค์กรสามารถรักษาความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลทางเทคนิคได้ตามความต้องการ

ตัวอย่างหลักสูตรที่ศูนย์วิทยบริการ ให้บริการ :

หลักสูตรด้านการวางแผน การบริหาร และพัฒนาองค์กร

 • การวางแผนและการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • การบริหารผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง
 • เทคนิคการวางแผนงานและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบริหารความขัดแย้ง
 • การบริหารโครงการ
 • การออกแบบและควบคุมกระบวนการ
 • การวางแผนและบริหารจัดการความรู้ (KM Plan)
 • การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในองค์กร
 • ภาวะผู้นำสำหรับองค์กรยุคใหม่
 • จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน
 • เทคนิคการบริหารงานเชิงรุก
 • การสอนและแนะนำงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน
 • ทักษะการควบคุมและติดตามงาน
 • เทคนิคการบริหารลูกน้องเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ
 • เทคนิคการให้ Feedback เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 • การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกรับผิดชอบในการทำงาน
 • การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
 • กลยุทธ์การบริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain
 • กลยุทธ์การบริหารความปลอดภัยในการทำงาน
 • กลยุทธ์การบริหารความปลอดภัยในภาวะวิกฤต
 • กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมขององค์กร (Business Continuity Management – BCM)

หลักสูตรด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • แนวคิดและหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
 • กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ
 • การบริหารทุนมนุษย์สู่ความสำเร็จ
 • กลยุทธ์การบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จ
 • กลยุทธ์ของ HR ยุคใหม่
 • การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบ Competency
 • การจัดทำ Competency เพื่อให้สอดคล้องกับ KPIs
 • ออกแบบ KPIs อย่างไรให้ได้ผล ?
 • การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและการพัฒนาหลักสูตร
 • การจัดทำ Traiing Roadmap บนพื้นฐาน Competency
 • เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
 • Career Path และ Succession Planning
 • การเชื่อมโยงระบบบริหารผลงานกับค่าตอบแทนอย่างมีประสิทธิผล
 • Talent Management
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและปรับพฤติกรรมพนักงาน
 • กฎหมายที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ควรรู้ 

หลักสูตรด้านการขายการตลาดและการให้บริการ

 • กลยุทธ์ด้านการตลาดสมัยใหม่
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
 • ความคิดสร้างสรรค์กับการทำตลาดยุคใหม่
 • เทคนิคและเครื่องมือใหม่ในการสื่อสารทางการตลาด
 • การตลาดออนไลน์ ทำอย่างไรให้สำเร็จ
 • Social Media for PR & Marketing
 • กลยุทธ์การตลาดธุรกิจค้าปลีก
 • การสร้างและพัฒนาทีมขายมืออาชีพ
 • Telemarketing ทำอย่างไรให้สำเร็จ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับพนักงานขาย
 • กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • Brand Management
 • เทคนิคการบริหารจัดการภาพลักษณ์องค์กรในภาวะวิกฤติ
 • การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและประสบการณ์ลูกค้าในสถานการณ์จริง
 • กลยุทธ์การบริหารลูกค้ารายสำคัญขององค์กร
 • การสร้างหัวใจบริการ (Service Mind)
 • การสร้างวัฒนธรรมการบริการ
 • การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรด้านการงบประมาณการเงิน การบัญชีและภาษีอากร

 • อบรมผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 • งบกระแสเงินสดและสัญญาเช่า
 • การวางแผนและบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบัญชีสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี
 • กลยุทธ์การวางระบบบัญชีและผังงานบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
 • การป้องกันและแก้ไขปัญหารการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงินและประเด็นน่าสนใจเมื่อเข้าสู่ AEC
 • การบริหารต้นทุนเพื่อการจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ SMEs

หลักสูตรด้านการสื่อสาร จิตวิทยาและพัฒนาตนเอง

 • พัฒนาศักยภาพการบริหารงาน (เสริมอัจฉริยะ) ด้วย 6Qs
 • การบริหารอารมณ์เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
 • การบริหารอารมณ์เพื่อความสำเร็จ
 • การสร้างจิตสำนึกที่สูงกว่าความรับผิดชอบ
 • เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เคล็ดลับความสำเร็จของการสื่อสารข้ามสายงาน
 • เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
 • ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน
 • ศิลปะการพูดแบบผู้นำ
 • กลยุทธ์การเจรจาต่อรองและตัดสินใจ
 • ทำอย่างไรให้ทีมเวิร์ค
 • การพัฒนาภาวะผู้นำสู่ความสำเร็จ
 • การสร้างนักเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Innovative Staff in Organization)
 • การเสริมสร้างบุคลิกภาพสำหรับคนทำงาน
 • คุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน
 • เงิน:  บริหารอย่างไรไม่ให้จน
 • การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำงานให้สำเร็จแบบนักกลยุทธ์
 • เทคนิคการลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
 • การคิด และการบริหารเชิงกลยุทธ์
 • การพัฒนาความคิดเชิงระบบเพื่อการตัดสินใจ
 • ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อความสำเร็จ
 • ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • ปรับกระบวนคิด สร้างผลสัมฤทธิ์ในงาน
 • สู่ความสำเร็จด้วยแนวคิดเชิงบวก

หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

 • การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
 • การใช้โปรแกรม Microsoft Word ขั้นพื้นฐาน
 • การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน
 • Advanced Microsoft Excel
 • การใช้งาน Microsoft Access ขั้นพื้นฐาน
 • การพัฒนาเว็บแอ๊พพลิเคชันขั้นพื้นฐาน
 • การออกแบบและใช้งานฐานข้อมูล
 • การสร้างสื่อ Animation ด้วย Macromedia Flash

หลักสูตรภาษาต่างประเทศ

 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
 • English for Business Communication
 • How to Give A Presentation In English
 • ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น