หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวิสัยทัศน์

 • ปรัชญา ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ความสามารถเชิงบูรณาการด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวที่เพียบพร้อมด้วยยคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
 • ปณิธาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผู้ประกอบการ ผู้บริหารและบุคลากรทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและคุณวุฒิ
 • พันธกิจ
  • ภาควิชาฯมุ่งมั่นบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ความสามารถเชิงบูรณาการด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยว มุ่งนำความรู้สู่การปฏิบัติ มีคุณธรรมจริยธรรมและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ดำเนินการวิจัยและส่งเสริมงานวิชาการตลอดจนการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนการสอน รวมทั้งสร้างประโยชน์และช่วยเหลือสังคม
  • เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ภาครัฐและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสู่สากล
  • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย
 • วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติ

คำอธิบายหลักสูตรโดยย่อ

เพื่อมุ่งเน้นบัณฑิตให้มีความรอบรู้รอบด้าน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีศักยภาพในวิชาชีพ หลักสูตรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีโครงสร้าง ลักษณะวิชา และเนื้อหาวิชาทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของวิถีโลก หลักเกณฑ์การจัดทำหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรได้ปรับปรุงตามความต้องการของตลาดสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวที่ต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว นอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นการสร้างความตระหนักในคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เสริมสร้างการมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (Tourism Business Management) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.B.A. (Tourism Business Management)

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพในองค์กรต่างๆทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวชั้นนำ งานด้านสายการบิน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ธุรกิจการโรงแรม บริษัทหรือองค์กรธุรกิจการบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจบริษัทจัดนำเที่ยว ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจการจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการ ธุรกิจคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจนันทนาการ องค์กรการขนส่ง องค์กรสื่อสารมวลชน โดยปฏิบัติงานในสายงานต่างๆทั้งในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กร เช่น งานบริการด้านการท่องเที่ยว งานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ งานต้อนรับ และงานด้านวิเทศสัมพันธ์

อัตราค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

261,200 บาท