อาจารย์โสมสกาว สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์สุภัคศิริ ปราการเจริญ

อาจารย์โสมสกาว สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว


การทำงาน

  • 2528 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์ในการสอน

  • จิตวิทยาอุตสาหกรรม
  • การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน

การติดต่อ

02-954-7300 ต่อ 216