อาจารย์ภิญชาดา จินดารัตนวรกุล อาจารย์จารุณี บุญญวิจิตร อาจารย์สุกัญญา สิงห์ตุ้ย อาจารย์วสันต์ เจิมประไพ ดร.โสภณ แย้มกลิ่น ผศ.อรวรรณ สุทธิพิทักษ์ อาจารย์บุตรี จารุโรจน์ อาจารย์จิรพล จิรไกรศิริ

อาจารย์ภิญชาดา จินดารัตนวรกุล

หัวหน้าหลักสูตรการจัดการ


การศึกษา

 • บธ.บ. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • บธ.ม (การจัดการและการบริหารองค์การ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตการภาษีอากร  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การทำงาน

 • หัวหน้าภาควิชาการจัดการ
 • หัวหน้าภาควิชาการบริหารสำนักงาน
 • เลขานุการภาควิชาการบริหารสำนักงาน
 • เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
 • เลขานุการภาควิชาเลขานุการ

งานวิจัย

วิจัยในชั้นเรียน สัมฤทธิ์ผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชา การภาษีอากรที่ทบทวนและไม่ได้ทบทวนด้วยบทเรียน E- learning และทัศนคติที่มีต่อการทบทวนด้วยบทเรียน E – learning

รางวัล

 • 2548   อาจารย์ผู้สอนดีเด่น

ประสบการณ์ในการสอน

 • การภาษีอากร
 • จิตวิทยาในสำนักงาน
 • องค์การและการจัดการ
 • ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงาน

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 214, 669